Åtgärder mot spelberoende

Motion 1998/99:So347 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson (s)

av Lars Wegendal och Carina Adolfsson (s)
Omfattningen av spel i Sverige har under senare år ökat
kraftigt. Sverige ligger i täten bland världens länder när det
gäller omsättning per capita. Självklart leder detta till att allt
fler personer hamnar i ett okontrollerat spelberoende.
Konsekvenserna för den enskilde och hans anhöriga blir ofta
katastrofala. Fortfarande är kunskapen om spelberoende
relativt begränsad.
Det är med glädje jag konstaterar att förslag föreligger att avsätta 4
miljoner kronor för åtgärder mot spelberoende och att medlen även skall
användas för att utveckla former för förebyggande arbete i syfte att hindra att
människor fastnar i spelberoende.
Med hänsyn till den snabba ökningen av spelverksamhet i landet och att
fler och fler människor fastnar i ett okontrollerat spelberoende tror jag inte
att nivån på anslaget långsiktigt är tillräcklig.
Samtidigt kan man konstatera att statens inkomster från spelverksamhet
ökar genom de statliga spelbolagen. Det vore därför rimligt att dessa bolag
avsätter en del av sin vinst för att bekosta forskningsarbete inom området.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om forskning om spelberoende.

Stockholm den 27 oktober 1998
Lars Wegendal (s)

Carina Adolfsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)