Atlantbanan

Motion 1993/94:T538 av Karin Starrin m.fl. (c, m)

av Karin Starrin m.fl. (c, m)
Snabbtåget Stockholm--Trondheim öppnar vägen inte
bara till Atlanten utan även till nya kommunikationsvägar i
centrala Skandinavien.
Snabbtågsförbindelser enligt detta mönster blir en
grundsten för Norra Triangeln, en nordlig motsvarighet till
den så kallade ''storstadstriangeln'' Stockholm--Oslo--
Köpenhamn.
Merparten av arbetet är redan inlagt i Banverkets
planer. Sträckan Uppsala--Gävle rustas nu för 1,5 miljarder
kronor och ska bli klar 1994--1995. På stambanan Gävle--
Ånge ska enligt redan fattade beslut det satsas 1,4 miljarder
kronor för att möta godstrafikens krav och för att underlätta
för persontrafiken. Mellan Östersund och gränsen mot
Norge pågår en upprustning. Även i Norge planeras
omfattande satsningar och stortinget har uttalat sig positivt
till att medverka till Atlantbanans genomförande.
Med X 2000 kommer man att kunna resa från Stockholm
till Östersund på fyra timmar och tjugo minuter.
Kommunerna längs denna sträcka och länsstyrelserna i
Gävleborg och Jämtland har ambitionen att få ner restiden
mellan Stockholm och Östersund till fyra timmar. Detta
eftersom det, till skillnad från kustregionen i Gävleborgs
län, i inlandet varken finns reguljärflyg eller stora
vägprojekt. Snabbtåg är det enda realistiska alternativet för
att på ett avgörande sätt förbättra kommunikationerna.
Jämtlandstrafiken på norra stambanan är en av SJ:s tunga
långdistanslinjer. Större volym har bara tågen mellan de tre
storstäderna samt Dalatrafiken.
Atlantbaneprojektet är nu inne i ett avgörande skede.
Förhandlingar pågår nu med lokala intressenter och
uppgörelse om finansiering skulle kunna påverka
totalprojektets genomförande kanske väsentligt. För att få
totalprojektet i hamn fattas 800 miljoner som man bör hitta
gemensam finansiering på. Kan uppgörelse ske med
kommunerna längs banan bör också staten ställa sig positiv
till ytterligare anslag i projektet. Banverket bör ta med hela
sträckan efter Atlantbanan i sin investeringsplan.
Enligt olika utredningar är Atlantbaneprojektet ett
lönsamt projekt, eftersom varje krona som satsas kan ge
upp till 1,80 tillbaka. Resandet kommer att öka med 27
procent eller drygt en halv miljon resor per år.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Atlantbanan är
samhällsekonomiskt lönsam och därför bör tas med i
Banverkets investeringsplan.

Stockholm den 25 januari 1994

Karin Starrin (c)

Patrik Norinder (m)

Stina Eliasson (c)

Ingrid Hemmingsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)