Avdragsrätt för moms

Motion 2003/04:Sk214 av Carl-Axel Johansson (m)

av Carl-Axel Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om avdragsrätt för moms.

Motivering

Verksamheter inom privat driven sjukvård, tandvård och andra sjukvårdsverksamheter är inte momsredovisningsskyldiga. Härav följer att investeringar med gällande moms blir 25 procent dyrare än för t.ex. landsting och kommuner som erhåller kompensation för utlagd moms. Detta gäller kontorsinventarier, väntrumsmöbler, datorer och olika medicinska apparaturer.

Ett sätt att minska kostnaden för investeringar, där normalt avskrivning av investeringskostnaden sker under tre till fem år, skulle kunna vara att skriva av momsen i dess helhet under inköpsåret i årsresultatet. Detta kan underlätta för etablering av privat drivna verksamheter, där momsredovisningsskyldighet inte föreligger enligt gällande lagstiftning.

Riksdagen bör ge regeringen till känna att låta utreda vad som anförs i motionen, vad gäller möjligheterna att skriva av utlagd moms i sin helhet under inköpsåret i samband med investeringar.

Stockholm den 19 september 2003

Carl-Axel Johansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)