Avgifter vid livsmedelskontroller

Motion 2015/16:295 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att skyndsamt införa de förbättringsförslag som Statskontoret föreslår då det gäller avgifter vid tillsyn på livsmedelsområdet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förra riksmötet inlämnade undertecknad en motion som yrkade på en översyn av avgifterna vid tillsyn på livsmedelsområdet. Statskontoret har nyligen presenterat en rapport (2015:17) som berörde frågan. Av rapporten framgår att mycket av den kritik som har riktats mot avgiftsfinansieringen i livsmedelskontrollen har varit befogad. Statskontoret konstaterar till exempel att avgiftsmodellen brister både i begriplighet och legitimitet och anför vidare att systemet kan förbättras och antalet kontroller ökas.

Myndigheters tillsyn är ett viktigt instrument för att kontrollera att lagar och regler efterlevs. Konsumenter ska ha tillgång till säkra och pålitliga livsmedel som är rätt märkta. Därför är Livsmedelsverkets arbete med att kontrollera livsmedelshygien och tillsyn av livsmedelsanläggningar en viktig verksamhet.

Avgifterna bör baseras på myndighetens nedlagda tid för kontrollverksamheten ifråga och inte vara fasta. Detta är också något som Riksrevisionen tar upp i sin rapport från maj 2014. De skriver bland annat om avgifter: Svårigheterna att tillämpa bestämmelserna om avgifter medför även en risk för att avgifterna som livsmedelsföretagen betalar för kontrollen inte är korrekta. Exempelvis kan företag få betala för kontroller som inte genomförs. Enligt Riksrevisionen är detta något som Livsmedelsverket är väl medvetna om, och det är inte rimligt.

Riksdagen bör utifrån ovan ge regeringen i uppdrag att skyndsamt införa de förbättringsförslag som Statskontoret föreslår då det gäller avgifter vid tillsyn på livsmedelsområdet.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-01 Granskad: 2015-10-01 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)