Avhysning av hotellgäster

Motion 1996/97:L308 av Monica Green och Siw Wittgren-Ahl (s)

av Monica Green och Siw Wittgren-Ahl (s)
Svenskarnas rättsuppfattning är att en hotellgäst ska betala
sitt rum och dess kringservice. Men tyvärr finns det kryphål i
svensk lagstiftning. En person flyttade helt sonika in på ett
hotell för 4,5 år sedan. I början betalade gästen hotellrummet
men efter ett tag upphörde han. Hotellgästen är nu skyldig
hotellägaren över 100 000 kr. Hotellgästen vägrar flytta från
hotellet. Hotellgästen kräver telefonservice eftersom han på
sitt visitkort har skrivit hotellets telefonnummer för att
affärskontakterna ska kunna nå honom. Hotellägaren har
ingen rätt att slänga ut hotellgästen trots utebliven betalning.
Polisen har inga befogenheter, kronofogdemyndighetens
kvarnar mal sakta och de sociala myndigheterna vill inte ta i
fallet. Hotellägaren har anlitat två advokater för att lösa
problemet. Hotellgästen har blivit upprörd över att
hotellägaren vill "slänga" ut honom och har därför satt i gång
med att skriva brev till olika myndigheter och påtala
eventuella fel på hotellet. Exempelvis har miljöförvaltningen,
stadsbyggnadskontoret, stadsmuseum, skatteförvaltningen,
byggnadsnämnden, polisen, hyresgästföreningen och
hyresnämnden fått brev. Hotellgästen kräver besittningsrätt
och därmed sänkt hyra eftersom han har bott så länge på
hotellet. Skattemyndigheten säger att det inte går att vara
folkbokförd på ett hotell. Hotellägaren får inte byta dörrlås
på gästens rum för då blir det egenmäktigt förfarande. Som
det är idag skyddas hotellgästen medan småföretagaren och
tillika hotellägaren får stå för alla kostnader. Kostnaden som
består i arvode till advokaten och förlorad arbetstid för att
besvara och ta emot alla myndigheter som nu i en strid ström
kommer till hotellet.
För att inte fler hotell ska drabbas av liknande historier bör lagen ändras så
att hotellgästen kan kastas ut om inte betalning sker.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att reglerna bör ses över för att förenkla möjligheterna att avhysa
hotellgäster.

Stockholm den 3 oktober 1996
Monica Green (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)


Gotab, Stockholm 1996
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)