Avskaffa EBO-lagen

Motion 2011/12:Sf346 av Carina Herrstedt (SD)

av Carina Herrstedt (SD)
SD171

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagen om eget boende (EBO).

Motivering

Sverige har under många år tillämpat en alltför generös flykting/invandringspolitik. Vissa bostadsområden i Sverige har idag en befolkningsstruktur som skapar såväl ekonomiska som sociala problem. När nyanlända invandrare koncentreras till storstädernas förortsområden får det negativa konsekvenser. Segregationen förstärks, utanförskapet ökar och trångboddheten blir allt värre. Svag sysselsättning, högt bidragsberoende, utbildningsmålen nås inte, otryggt i fråga om brottslighet hänger ihop och är konsekvensen av en vettlös invandrings- och integrationspolitik.

Det är givetvis en rättighet för alla i Sverige att få bosätta sig var man vill. Problemet i nuläget är att denna rättighet sätter ett oerhört stort tryck på ett fåtal kommuner, och att det i sin tur ställer högre krav än normalt på dessa kommuners skolor och övrig samhällsservice. Idag finns ingen möjlighet för redan hårt ansatta kommuner att undantas från EBO. Det krävs således en översyn av lagen i syfte att förändra och underlätta för redan hårt ansatta kommuner.

Om Sverige menar allvar med att fortsätta föra en kravlös invandrings- och integrationspolitik, så måste det också skapas förutsättningar för att kunna tillgodose de behov som uppkommer.

Integration måste innefatta att kunna ge dem som kommer hit bästa tänkbara förutsättningar att få jobb och bostad under samma premisser som svenska medborgare, för att lyckas skapa sig ett gott liv och bli en del av det svenska samhället. Trots alla reformer och integrationsmiljarder så är problemen akuta. Svensk invandrings- och integrationspolitik är såväl misslyckad som inhuman då den leder till utanförskap, svenskfientlighet, bidragsberoende, kriminalitet och trångboddhet.

Stockholm den 5 oktober 2011

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)