Avskaffa skatteflyktslagen

Motion 2007/08:Sk374 av Staffan Anger och Sten Nordin (m)

av Staffan Anger och Sten Nordin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skatteflyktslagen (1995:575).

Motivering

En av den demokratiska rättsstatens viktigaste stöttepelare är att rättsliga påföljder skall grunds på brott mot befintlig lagstiftning (legalitetsprincipen). Den enskilde skall således kunna agera i enlighet med rådande lagstiftning utan att riskera att drabbas av rättsliga återverkningar. Så länge man följer lagen skall en individ inte tilldömas ett straff, eller omvänt: utan en lag som överträds kan inte ett straff utdömas.

Detta förhållningssätt ter sig idag närmast som självklart, men med ett obegripligt undantag: skatteflyktslagen. Lagens syfte är att motverka skatteplanering genom en generalklausul som innebär att en skattskyldig individ kan tilldömas ett straff trots att han/hon vidtagit civilrättsligt fullt giltiga transaktioner och konstruktioner, men där den uppnådda effekten innebär en skattelindring som står i strid med lagstiftarens intentioner. Den praktiska konsekvensen av lagen är således att en person som enkelt uttryckt utnyttjar kryphål i skattelagstiftningen kan dömas för att bryta mot hur lagstiftaren tänkt att lagen skall skrivas.

Av ett antal skäl är denna lag till sin konstruktion orimlig och dessutom principiellt omoralisk. Först och främst är dess rättstillämpning oförutsägbar. Då ett ärende framställs av skattemyndigheten rörande misstanke om brott mot skatteflyktslagen genomförs en genomsyn av transaktionen/kon-struktionen ifråga där skattemyndigheten skall utröna vad dess egentliga syftet var. Därmed finns ett utrymme för ett omfattande godtycke och egen tolkning av domstolar och myndigheter. Detta kan få som konsekvens att personer kan riskera att dömas olika i likartade situationer beroende på omständighet som vilken handläggare på skattemyndigheten som granskar ärendet ifråga, eller vilken domare som dömer i ett överklagande mål. Denna procedur är ur rättslig synpunkt ytterst tveksam och rättsosäker. Flertalet röster har höjts mot att metoden står i strid med skyddet mot godtycklig expropriering, vilken är stadgad i såväl den svenska grundlagen som i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Blott utgångspunkten för lagen, handlingar som strider mot lagstiftarens intentioner, ger ett nästan bisarrt godtyckligt rättsläge ur tolkningssynpunkt. ”Lagstiftaren” är inte ett subjekt som kan tillskrivas något liknande syfte eller en vilja bortom vad som de facto står i lagen eller förarbeten. Om inte annat bör rimligen lagstiftaren kunna uttrycka sin vilja i skrift när lagarna författas. Visserligen är det möjligt att begära ett förhandsavgörande från skattemyndigheten, men detta förändrar inte lagens principvidrighet.

Utöver detta signalerar dessutom skatteflyktslagen en nonchalant lathet från lagstiftarens sida. Om problem med skatteplanering uppdagas skall problemen adresseras genom att korrigera lagen, inte genom att slentrianmässigt och på rättsosäker grund hänvisa till att ett fullt laglydigt agerande strider mot lagstiftarens avsikter.

Stockholm den 4 oktober 2007

Staffan Anger (m)

Sten Nordin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)