Avskaffande av effektskatten på kärnkraft

Motion 2005/06:Sk290 av Henrik von Sydow (m)

av Henrik von Sydow (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att effektskatten omedelbart bör avskaffas.

Motivering

Ringhals kärnkraftverk är en av Hallands viktigaste arbetsgivare. Uppemot 5 000 människor är direkt eller indirekt sysselsatta vid verket. Verksamheten är högteknologisk och bidrar starkt till att hålla kvar högutbildade människor i Halland. En viktig förutsättning för att bibehålla denna kompetens är att det finns förutsättningar för att satsa på nyinvesteringar. Vi behöver goda förutsättningar för energiförsörjningen i vårt land.

Problematiskt i sammanhanget är de skatter som den socialdemokratiska regeringen inför. Särskilt problematiskt är den s.k. effektskatten. Effektskatten är uppbyggd som en skatt på kärnkraftverkens värmeutvecklingsförmåga – den termiska effekten – och inte på den faktiska produktionen. Det innebär att Ringhals kärnkraftverk måste betala nära två miljoner kronor varje dag – även om ingen el produceras. Det är uppenbart att en sådan skatt skapar skadliga incitament för underhåll och investeringar. Allt detta hämmar framtidstron.

I nuläget betalar Ringhals varje år över 700 miljoner kronor i effektskatt. Med regeringens nya förslag kommer denna summa att stiga till 1,3 miljarder kronor – eller mer än 3,5 miljoner kronor om dagen. Det är helt orimligt.

I ett läge då det är fler än 10 000 hallänningar som är öppet arbetslösa måste all politik inriktas på att få fram fler jobb. Detta gäller i högsta grad även energipolitiken. Den långsiktiga effekten av regeringens politik blir stigande elpriser och försämrade villkor även för den elintensiva industrin som är av stor betydelse för sysselsättningen. Det gäller inte minst i ett skogs- och småföretagarlän som Halland.

Under det senaste året har elpriserna stigit, vilket delvis beror på de begränsade möjligheterna att investera i ny kraft i Sverige. Att i ett sådant läge försämra investeringskalkylerna ännu mer går stick i stäv med regeringens officiella ambition att bidra till lägre elpriser för den konkurrensutsatta bas­industrin. Utvecklingen borde vara den motsatta – lägre elpriser och bättre förutsättningar för det företagsamma Sverige. Därför bör effektskatten omedelbart avskaffas.

Stockholm den 27 september 2005

Henrik von Sydow (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)