Avskaffande av fastighetstaxeringen

Motion 2017/18:2264 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett avskaffande av fastighetstaxeringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Systemet med rullande fastighetstaxering hade ursprungligen två syften, dels att fastställa ett förmögenhetsvärde som kunde utgöra underlag för beräkning av förmögenhetsskatt, dels att utgöra underlag för årlig beräkning av fastighetsskatt.

Förmögenhetsskatten är avskaffad, och med det nya systemet med kommunal fastighetsbeskattning och de takregler som samtidigt införts saknas i dag behov av en rullande fastighetstaxering. Som underlag för beräkning av framtida fastighetsskatt bör dagens taxeringsvärden kunna ligga kvar oförändrade. För nyproducerade fastigheter bör ett schablonvärde kunna fastställas baserat på produktionskostnaden eller på ett genomsnitt av taxeringsvärden på orten för likvärdiga fastigheter.

För långivare har taxeringsvärdet fått en allt mindre betydelse. De flesta långivare efterfrågar idag i stället utförliga marknadsvärderingar för att bedöma säkerheten vid belåning. Fastighetstaxeringen skapar onödigt arbete för fastighetsägare och skattemyndighet och kostar stora pengar. Ett avskaffande av systemet med löpande fastighetstaxering bör därför övervägas.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)