Avskaffande av fribeloppet

Motion 2011/12:Ub497 av Metin Ataseven och Eliza Roszkowska Öberg (M)

av Metin Ataseven och Eliza Roszkowska Öberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa fribeloppet för den del av studiemedlen som utgörs av lån.

Motivering

Fler och fler ungdomar väljer att studera i Sverige. Det är en bra investering både för den enskilde och för vårt land. Därför är det positivt att regeringen valde att höja fribeloppet i 2010 års budget.

Det är emellertid fortfarande många studenter som har svårt att få ekonomin att gå ihop. I den studiesociala utredning som tillsattes i november 2007 analyserades bl.a. det svenska studiestödet. I sitt betänkande som presenterades i mars föregående år, pekade kommittén på att fyra av fem studenter upplevde att studiemedlen inte täcker levnadskostnaderna under studietiden. Många väljer därför att arbeta vid sidan av under sin studietid. En student som väljer att arbeta samtidigt som hon eller han uppbär studiemedel men tjänar över fribeloppsgränsen, bidrar till statens inkomster genom skatteintäkter men får samtidigt ett lägre studiemedel för resten av terminen.

Många studenter väljer att arbeta för att på så vis delfinansiera sina studiekostnader. Det innebär även att studenten får in en fot på arbetsmarknaden och etablerar viktiga nätverk, som kanske underlättar för studenten den dag hon eller han är klar med sina studier och ska etablera sig på arbetsmarknaden. Fribeloppet kan därför betraktas som ett stelbent regelverk som inte bara begränsar studenters möjlighet att delfinansiera sina studier, utan även utgör ytterligare ett hinder på en trög arbetsmarknad.

Det bör också vara upp till den studerande att själv kunna få välja hur mycket denne anser sig kunna arbeta utöver sina studier, då det också finns tydliga regler om studieresultat som måste uppnås för berättigande till studiemedel.

Stockholm den 29 september 2011

Metin Ataseven (M)

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)