Avskaffande av socialförsäkringsnämnderna

Motion 2006/07:Sf208 av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (m)

av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avskaffande av socialförsäkringsnämnderna.

Motivering

Verksamheten inom försäkringskassorna har på samma sätt som inom socialförvaltningen ändrats radikalt sedan de första decennierna efter andra världskriget. Tidigare var det väsentligt att få in förtroendemän i beslutsprocessen. De hade nämligen lokal anknytning och framför allt lokala kunskaper om olika områden som kunde vara av värde att beakta. Kommunsammanslagningarna, en ökad befolkningsrörlighet, ny teknik etc. har dels lett till betydligt mindre kunskaper med bäring på försäkringsbesluten, dels till en annan beslutsteknik som bygger på tjänstemannabeslut.

Ett avskaffande av socialförsäkringsnämnderna har tidigare avvisats av i huvudsak nostalgiska skäl. I längden kan dock inte den gamla folkrörelsetanken leva kvar.

Vid ett avskaffande av socialförsäkringsnämnderna är det viktigt att värna individens rätt genom att ge möjligheter att överklaga tjänstemannabeslut, vilket vi vill understryka.

Stockholm den 25 oktober 2006

Ulla Löfgren (m)

Jan-Evert Rådhström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)