Avskaffande av stopplikt vid övergångsställe

Motion 2010/11:T300 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stopplikt vid övergångsställe.

Motivering

Sedan ett antal år gäller stopplikt vid övergångsställe, vilket innebär att fotgängaren har företräde. Tanken med detta var givetvis att minska olyckorna. Tyvärr har effekten blivit den motsatta. Alltför många gångtrafikanter litar på att alla fordon stannar och utsätter sig därmed för stor fara. Antalet olyckor på övergångsställena har ökat.

Lagen är dessutom miljömässigt felaktig. Tunga fordon som tvingas stanna för att släppa över en gående orsakar mycket stora utsläpp när de startar igen. De flesta av dessa utsläpp drabbar tätbebyggda områden eftersom det är här övergångsställena finns. Trafikreglerna bör underlätta för tung trafik så att den kan köra i jämn fart genom tätbebyggda områden.

Mot bakgrund av vad som skrivits ovan är det dags att överväga att utvärdera zebralagen av både trafiksäkerhetsskäl och miljöskäl.

Stockholm den 7 oktober 2010

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)