Avveckling av Bromma flygplats

Motion 2006/07:T397 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en avveckling av Bromma flygplats.

Motivering

1936 invigdes Bromma flygplats. 1945 kom de första klagomålen från de kringboende om miljö-, buller- och säkerhetsproblem – förorsakade av att flygplatsen är placerad mitt i ett boendeområde. Turerna om flygplatsens bevarande har varit många. Såväl hälsovårdsnämnd som Luftfartsverket har varit inblandade.

Bromma flygplats är liten i jämförelse med Arlanda flygplats. Det innebär dock inte att verksamheten på Bromma är betydelselös. Det kan också konstateras att antalet start- och landningstillfällen på senare år ökat markant. Internationella landningar och avgångar har också blivit fler.

Det sker alltså en utveckling av Bromma – trots att det konstaterades redan 1945 att placeringen av flygplatsen – i Bromma – var, och är, högst olämplig.

Det olämpliga i att ha en flygplats placerad i ett tättbefolkat område mer eller mindre mitt i Stockholm talar från säkerhetssynpunkt sitt tydliga språk.

Fler landnings- och avgångstillfällen innebär att det är fler människor som rör sig i och runt flygplatsen. Kommunikationerna mellan Bromma och Stock­holm är dåliga. Det tar ofta längre tid att åka med såväl kollektiva färdmedel som taxi/bil från Bromma till Stockholms City än vad det tar att åka med Arlanda Express från Arlanda till Stockholms Central.

Stockholms stad och Luftfartsverket har ett gällande avtal beträffande Bromma flygplats vilket utgår år 2011. Det året – 2011 – måste innebära det definitiva slutdatumet för Bromma som flygplats. Det är därför nödvändigt att regeringen, i god tid innan dess, ger Luftfartsverket direktiv om hur en ersättningsflygplats ska se ut. Stockholm behöver flyget men som ovan sagts är placeringen i Bromma i högsta grad olämplig.

Det är ett stort svek mot de boende i området att Bromma ännu inte har avvecklats. Buller, miljöproblem med avgaser och dylikt, transportbekymmer, säkerhetsaspekter är bara några av de bekymmer som de boende i området under en alltför lång tid tvingats ”brottas” med.

Utöver säkerhets- och miljöargument finns det ytterligare skäl som talar för en avveckling av Bromma flygplats. Eftersom marken ligger så centralt och mitt i redan bebyggt område är den idealisk för bostadsbebyggelse. Stockholm är i stort behov av mark för bostäder vilket torde vara ett väl så viktigt argument.

Stockholm behöver flyget – men flygplatsen Bromma är felplacerad av en rad skäl. Det är hög tid att förbered en avveckling av Bromma.

Stockholm den 31 oktober 2006

Sylvia Lindgren (s)

Veronica Palm (s)

Anders Ygeman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)