Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd

Motion 2006/07:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår förslaget om avveckling av försäkringsdelegationerna.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om tidpunkt för avveckling.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om utökat rättsligt stöd när försäkringsdelegationerna avskaffas.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att behålla socialförsäkringsnämnderna.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen att försäkringsdelegationerna läggs ned den 1 januari 2007, och att dess uppgifter övertas av försäkringskassan.

Miljöpartiet föreslår avslag på förslaget. Vi menar att försäkringsdelegationerna har en viktig funktion och att förtroendemannainflytandet behöver värnas. Det är särskilt viktigt med insyn lokalt med tanke på den omvälvning försäkringskassans arbete genomgår, där individperspektivet riskerar att stryka på foten. Lokala förtroendevalda har uppdrag att göra uppföljning och bevaka försäkringskassans arbete. Det är ett bra sätt att få lokal insyn nu när kassan centraliserats.

Den nya försäkringskassan infördes för två år sedan, och då ansågs försäkrings­delegationen vara en viktig nytillsatt funktion. Denna nya förtroendemannaorganisation på länsnivå skulle bl.a. bevaka att myndighetens verksamhet i länet bedrevs effektivt och med god service. Att regeringen nu vill lägga ner försäkringsdelegationerna anser vi vara anmärkningsvärt. De skäl som framförts om oklara roller finns inte grund för om man ser till hur uppdragen är utformade. En styrelses roll att leda och styra kan inte krocka med en lokal förtroendemannaorganisations uppdrag att följa upp och bevaka att verksamheten fungerar bra. Den lokala organisationen har endast rapporterings­möjlighet men är ett sätt för lokalbefolkningen att göra sig hörd.

Regeringen framför att kontroll och uppföljning av utfallet nu ska ske på andra sätt, men man har ännu inte beskrivit hur. En klokare ordning hade varit att ett nytt system hade tagit vid när det gamla fasas ut.

Försäkringsdelegationerna har också haft till uppgift att årligen rapportera iakttagelser till regeringen. Inför kommande avrapportering har ett intensivt arbete skett där många människor och organisationer har varit engagerade. Att bestämma sig för att lägga ner försäkringsdelegationerna med så kort varsel innebär samtidigt en brist på respekt för det arbete som utförts. Det är människor som tagit av sina erfarenheter, beskrivit sin situation och haft tillförsikt över att ett forum tillvaratagit dessa synpunkter. Det är respektlöst att inte ens ge tid för att denna rapportering ska få slutföras. Vi anser att om ett beslut om nedläggning av försäkringsdelegationerna ligger fast bör tidpunkten åtminstone ändras till den 31 mars 2007.

Ytterligare ett skäl för att behålla försäkringsdelegationerna är kopplingen till finansiell samordning och annan samverkan på rehabiliteringsområdet. Det har varit försäkringsdelegationernas uppgift att ta beslut om sådan samverkan. Regeringen föreslår att försäkringskassan nu övertar uppgiften.

Enligt våra erfarenheter har det i arbetet med samverkan i praktiken varit svårast att få med arbetsförmedlingen som part. Vi anser att detta hör samman med arbets­förmedlingens avsaknad av förtroendemannaorganisation.

När en sådan finns ligger det närmare till hands att ha större bredd och helhetssyn än vad som ligger i tjänstemannarollen. Vi anser att hållningen till samverkan även från försäkringskassan nu riskerar att bli snävare. Det finns en risk att färre samverkans­projekt kommer att inledas. Det leder i sin tur till sämre bredd i rehabiliterings­arbetet och dåligt använda resurser ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Villkoren för att få sjukpenning har hårdnat. Människor som av läkare fått sjukintyg som varit dåligt skrivna riskerar att få avslag på beslut om sjukpenning. Det är möjligt att begära omprövning och därefter att överklaga till länsrätt och, om man får prövnings­tillstånd, till kammarrätt. Processen tar ofta långt tid och många människor känner sig förtvivlade och far illa i systemet. Särskilt de som inte har några tillgångar eller möjlighet till hjälp för sin försörjning.

JO har fått ett osedvanligt högt antal anmälningar, och har vid kontroller av enheter inom försäkringskassan haft massiv kritik. Det finns exempel på att omprövning av sjukpenning tar år. De som har tillgång till juridiskt ombud har troligtvis betydligt större möjlighet att få rätt vid ett överklagande i jäm­förelse med de som inte har hjälp att lägga fram sin sak. Dagens situation ser vi som både rättsosäker och ojämlik.

Förutom att ovanstående är ett viktigt skäl för att föräkringsdelegationerna ska finnas kvar och fokusera på konsekvenser, så ser vi det nödvändigt att utöka möjligheterna till rättshjälp. Även människor utan medel måste kunna få adekvat hjälp för att kunna överklaga och presentera sitt ärende väl.

Slutligen vill vi värna socialförsäkringsnämnderna.

Regeringen vill överlåta till Försäkringskassan att utse ledamöter i dessa. Försäkrings­kassan invänder inte emot detta, men säger samtidigt att det finns anledning att över­väga en avveckling senast den 31 mars 2007 eftersom de vill undvika en resurskrävande nyrekrytering av ledamöter i nämnderna.

Detta visar tydligt på en märklig ordning. Att tjänstemän ska tillsätta förtroendevalda är förvånande. En klar analys borde ha gjorts från regeringens sida innan man slår sönder strukturen runt socialförsäkringsnämnderna. Regeringen säger nu enbart att man kommer att återkomma i denna fråga. Att gå vidare med linjen att minska förtroende­mannainflytande anser vi vara helt fel väg att gå. Vi anser att försäkringsnämnderna ska finnas kvar.

Stockholm den 21 november 2006

Gunvor G Ericson (mp)

Thomas Nihlén (mp)

Jan Lindholm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-11-22 Bordläggning: 2006-11-23 Hänvisning: 2006-11-24
Yrkanden (4)