Barnets rätt till eget ombud vid vårdnadstvister

Motion 2014/15:1050 av Barbro Westerholm och Bengt Eliasson (FP)

av Barbro Westerholm och Bengt Eliasson (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för en lagändring så att barn får rätt till ett eget ombud i form av en särskild företrädare i vårdnadstvister.

Motivering

En av hörnpelarna i barnkonventionen är att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet men det är tyvärr inte alltid så. Särskilt allvarligt är det när det handlar om barn som bevittnat eller själva varit utsatta för våld vilket haft samband med vårdnadstvister och där barnet inte fått föra sin egen talan. Detta gäller trots att processen syftar till att komma fram till det bästa för barnet.

I dessa vårdnadstvister som bygger på 2006 års vårdnadsreform blir det någon av föräldrarna som ska föra barnets talan, vilket ofta leder till att fokus hamnar på föräldrarna i stället för på barnet. Om barn i sådana fall i stället representerades av ett eget ombud i form av en särskild företrädare skulle deras rättssäkerhet stärkas markant. Införande av särskild företrädare för barn i vårdnadstvister skulle sannolikt också resultera i större krav på objektivitet och saklighet i de utredningar och åtgärder som utförs inom socialtjänsten för dessa barn. Barnets åsikter måste då återfinnas i vårdnadsutredningen och ligga till grund för beslut i rätten.

Särskilda företrädare för barn i vårdnadstvister skulle också medföra större krav på att domstolarna följer det som kan styrkas genom vetenskap och beprövad forskning.

Denna fråga har varit uppe i riksdagen vid flera tillfällen där det uttalats att en utvärdering av 2006 års vårdnadsreform där bl.a. barnets rätt bäst tillgodoses i mål om vårdnad, boende och umgänge, behöver övervägas ytterligare. Det är nu hög tid att det tas konkreta steg i en sådan utvärdering och omformulering av lagen så att inte fler barn far illa i samband med vårdnadstvister.

.

Barbro Westerholm (FP)

Bengt Eliasson (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)