Barnets rättigheter i asylprocessen

Motion 2001/02:Sf270 av Kenneth Johansson m.fl. (c, v, kd, mp)

av Kenneth Johansson m.fl. (c, v, kd, mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om att uppdra åt Migrationsverket att prioritera barnets rättigheter i asylprocessen.

Motivering

Enligt regeringens regleringsbrev till Migrationsverket för budgetåret 2001 är målet för att avgöra ett asylärende sex månader. Tidsgränsen baseras på uppgifter om antalet asylsökande som beräknas komma till Sverige. Mot bakgrund av att antalet asylsökande har ökat betydligt den senaste tiden kommer målet på sex månader inte att uppfyllas. Migrationsverket har satt ett eget, mer realistiskt, mål på tio månader för att avgöra ett asylärende. Denna tidsgräns är en konsekvens av de resurser som finns till verkets förfogande. I budgetpropositionen för 2002 föreslår regeringen att Migrationsverket får ytterligare anslag, för att få bättre möjligheter att nå målet för handläggningstider trots ökningen av antalet asylsökande.

Migrationsverket genomför nu en stor satsning på att utbilda handläggare och beslutsfattare i FN:s konvention om barnets rättigheter och dess betydelse i utlänningsrätten. Utbildningen syftar till att höja kompetensen om barnets rättigheter, behov och i samtalsmetodik. Bakgrunden är bestämmelsen i utlänningslagen 11 kap 1 a § som anger att barn ska höras, om det inte är olämpligt. Anledningen till att utlänningslagen ändrades 1997 var att den skulle stämma bättre överens med FN:s konvention om barnets rättigheter.

För ett barn kan väntan på ett besked om uppehållstillstånd bli mycket plågsam och hindra barnets psykosociala utveckling. Rädda Barnen känner till flera fall där barnfamiljer fått vänta på besked i flera år. Både barnen och föräldrarna bryts ned psykiskt av denna ovisshet. För ett barn kan det få förödande konsekvenser att efter flera års tid i Sverige tvingas återvända till det land han eller hon flytt från. I många fall går barnet i skolan, har fått kamrater och talar svenska. Barnet har försökt att skapa ett meningsfullt liv i väntan på besked om uppehållstillstånd, som raseras efter flera år. Det är därför viktigt att målet på sex månader för att avgöra ett asylärende hos Migrationsverket uppfylls, utan att rättssäkerheten äventyras.

De krav som Migrationsverket ska uppfylla i form av en handläggningstid på sex månader, samt en gedigen utredning där barnet i en familj får komma till tals, kräver resurser. Utökningen av anslaget förbättrar Migrationsverkets möjligheter. För att säkerställa att anslaget används för barnets bästa bör regeringen uppdra åt Migrationsverket att prioritera barnets rättigheter i asylprocessen.

Stockholm den 2 oktober 2001

Kenneth Johansson (c)

Eva Zetterberg (v)

Inger Davidson (kd)

Ewa Larsson (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)