Barnkunskapen hos domstolarna

Motion 2005/06:Ju299 av Rigmor Stenmark (c)

av Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alla som arbetar i domstolsväsendet måste ha godkända betyg i barn- och ungdomsvetenskap.

Motivering

Under lång tid har Barnombudsmannen i Sverige på olika sätt lyft fram barns och ungas rätt i samhället. Gång på gång har det påtalats att det är barnens bästa som ska stå i centrum vid alla beslut som rör barnens liv. Vi har fått påpekat för oss att det är barnets och inte föräldrarnas behov som ska vara rådande i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Barnombudsmannen har konstaterat att vårdnadsreformen från 1998 verkar ha inneburit att det oftare döms till gemensam vårdnad i mål där det förekommer uppgifter om våld inom familjen än vad lagstiftaren avsåg. Gemensam vårdnad tycks ha blivit en så stark huvudregel att undantag inte existerar, och bedömningar om barnet kommer att fara illa görs inte alltid.

Varje beslut som har med barn att göra, oavsett var i samhället det tas, måste alltid utgå ifrån barnkonventionens intentioner. Inte minst så måste våra domstolar alltid ha detta med vid sina bedömningar.

Det är synnerligen angeläget att alla som arbetar i domstolväsendet har goda kunskaper om barn. Det är uppenbarligen inte så i dag, och därför vill jag i denna motion föra fram kravet om obligatorisk barn- och ungdomsvetenskap för de personer som har med barn att göra vid våra domstolar. Barn- och ungdomsvetenskap måste ingå i juristutbildningen.

Stockholm den 22 september 2005

Rigmor Stenmark (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)