Barns försäkrings- och skadeståndsersättning

Motion 2005/06:Ju556 av Marina Pettersson m.fl. (s)

av Marina Pettersson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barn som får försäkrings-/skadeståndsersättning enligt brottsskadelagen.

Motivering

När ett barn får försäkrings-/skadeståndsersättning utbetalt enligt brottsskadelagen, gäller idag att insättning av ersättning över 2 basbelopp sker på ett spärrat konto i barnets namn. Överförmyndaren meddelas om detta. Utbetalning sker direkt till vårdnadshavare vid ersättning under 2 basbelopp (enligt intern arbetsordning vid Brottsoffermyndigheten betalar dock myndigheten in ersättning till omyndiga sökande på konto med överförmyndarspärr ifall sökanden tillerkänns ett belopp som överstiger ett prisbasbelopp).

Om vårdnadshavaren har problem med någon form av missbruk, t.ex alkohol, narkotika eller spelberoende, innebär det en risk att barnets ersättning används för finansiering av vårdnadshavarens missbruk. En förändring så att alla försäkrings-/skadestånds-/brottsskadeersättningar, oavsett nivå, sätts in på överförmyndarspärrat konto förhindrar att barnets kapital försvinner. Barnets försäkring/skadestånd-/brottskadeersättningar skall för barnets behov skyddas från olämpliga uttag som ej gagnar barnet.

Stockholm den 29 september 2005

Marina Pettersson (s)

Tommy Ternemar (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Jarl Lander (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)