Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barn- och ungdomsorganisationers betydelse för att öka kunskaperna och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge lärare kunskap vad gäller FN:s barnkonvention och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetet med att göra FN:s barnkonvention till svensk lag fortskrider och snart blir detta viktiga arbete verklighet. För att kunna ställa krav och stå upp för sina rättigheter måste man dock i grunden känna till dem vilket alltför många barn faktiskt inte gör. Många barn har aldrig fått utbildning i eller ens information om FN:s barnkonvention. Det visar undersökningar från bland annat barnrättsorganisationen Unga Örnar.

Efter att Sverige skrev under barnkonventionen så avsattes statliga pengar för att olika frivilligorganisationer skulle kunna sprida kunskap om barnkonventionen till landets skolelever. Skolmaterial togs fram, och en rad olika insatser bidrog till att 90-talets barn fick en ökad kunskap om sina rättigheter. I dag finns inte samma möjlighet och stöd till barnrättsorganisationerna. Barnrättskommittén har också i den svenska granskningen lyft fram kritik mot den låga kunskapsnivån bland barn och ungdomar om barnkonventionens innehåll. Kunskapen om barns rättigheter bland lärarna är också alltför låg.

Detta är en utveckling som bör brytas. Alla barn har rätt till kunskaper om sina rättigheter. En väg är att stärka skrivningarna i skolans styrdokument så att elever under sin skoltid blir utbildade i barnkonventionen. Här är lärarna en helt avgörande yrkesgrupp för att förverkliga innehållet i FN:s konvention om barnets rättigheter, och möjligheterna att ge såväl blivande som redan verksamma lärare mer kunskap i dessa frågor bör ses över.

Men det räcker inte med skolan. När barnkonventionen nu blir lag bör Sverige överväga att införa regelbundna utbildningar om barnets rättigheter för alla som jobbar med eller för barn. Det är en rekommendation från FN som man gett Sverige såväl 2005 som 2015 i den granskning som görs.

Samtidigt behöver man likt de första åren på 90-talet också se över möjligheten att stärka barn- och ungdomsorganisationer så att de kan vara en aktiv del i den folkbildning som nu kommer att behövas. Det är grundläggande att varje barn känner till sina rättigheter och lär sig mer om dem. I samband med att Sverige inkorporerar barnkonventionen behövs en kraftsamling för att ge alla barn rätt till kunskap om sina rättigheter.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Agneta Gille (S)

Anders Österberg (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Arhe Hamednaca (S)

Carina Ohlsson (S)

Emilia Töyrä (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Hillevi Larsson (S)

Ida Karkiainen (S)

Isak From (S)

Jasenko Omanovic (S)

Jennie Nilsson (S)

Kerstin Nilsson (S)

Lawen Redar (S)

Maria Andersson Willner (S)

Matilda Ernkrans (S)

Monica Green (S)

Paula Holmqvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Serkan Köse (S)

Shadiye Heydari (S)

Veronica Lindholm (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)