Barns rätt till utbildning i konfliktområden

Motion 2013/14:U217 av Krister Hammarbergh (M)

av Krister Hammarbergh (M)
M1943

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella organ och i bilaterala kontakter bör verka för att utbildning prioriteras inom det humanitära biståndet.

Motivering

Utbildning är en förutsättning för fred och utveckling. Inget land har nått varaktig ekonomisk tillväxt utan att en majoritet av alla barn har fått tillgång till utbildning. Utbildning är också en nyckelfaktor som ger barn möjlighet att få tillgång till sina övriga rättigheter.

Idag förnekas över 70 miljoner barn i världen rätt till utbildning. Av dessa barn lever nästan 40 miljoner i länder som drabbats av väpnade konflikter. Krig och väpnad konflikt påverkar mycket negativt barns utbildningsmöjligheter. Barnet har rätt till utbildning både i krig och i fred. Utbildning är dessutom särskilt viktigt i konfliktområden eftersom den ger struktur och normalitet i vardagen, skydd och trygghet, hälsa och konflikthantering samt ger barnen framtidstro.

Både utvecklingsorienterade och humanitära givare är motvilliga att ta riskerna i att involveras i finansiering av utbildning under katastrofer och kroniska kriser – ofta för att det inte finns en legitim regering att samarbeta med och för att stödet tenderar att kanaliseras genom traditionella katastrofaktörer och enskilda organisationer. Även i de fall där medel faktiskt går till dessa stater prioriteras utbildning lågt. Konsekvensen blir att de instabila konfliktdrabbade staterna får små mängder bistånd till utbildning i jämförelse med andra låginkomstländer, trots att hälften av alla barn som inte får gå i skolan lever i dessa länder.

I rapporten Last in Line, Last in School visar International Save the Children Alliance på att behoven av utbildning i en humanitär kris beräknas till 4,2 procent av samtliga behov. I dagsläget vet vi dock att endast 2,7 procent av det humanitära biståndet kanaliseras till utbildning. Sverige är ett av få länder som har en policy som inkluderar utbildning i det humanitära biståndet. Inom EU är utbildning i dagsläget inte en del av det humanitära biståndet över huvud taget.

Sverige bör därför i internationella organ och i bilaterala kontakter verka för att barns rätt till utbildning prioriteras högre inom det humanitära biståndet.

Stockholm den 27 september 2013

Krister Hammarbergh (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01
Yrkanden (1)