Bättre forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa

Motion 2003/04:Ub420 av Carina Moberg och Maria Hassan (s)

av Carina Moberg och Maria Hassan (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa.

Motivering

Kvinnors sjukdomar och hälsa handlar inte enbart om inkontinens och ryggont i samband med graviditet. Forskning visar att män och kvinnor behöver olika vård, medicin och behandling vid en rad sjukdomstillstånd. Ändå är merparten av medicinska studier gjorda på män. Behovet av forskning inriktad på kvinnor måste få bättre genomslag.

Att det finns könsskillnader i behoven av behandling vid sjukdom mellan kvinnor och män har blivit allt tydligare genom forskningsstudier på senare år. Det gäller exempelvis vid rehabilitering av hjärtinfarkt. Mannen är fortfarande norm i sjukvård och forskning. Många forskningsstudier är gjorda på män i yngre medelåldern och resultaten därifrån är ofta inte användbara i vård och behandling av kvinnor. Därför är det viktigt att lyfta fram kvinnors sjukdomar, hälsa och villkor och synliggöra problematiken på ett mera aktivt sätt än vad som nu görs.

För att uppnå detta krävs åtgärder på en rad olika områden. Inte minst är det viktigt att olika utbildningar med hälso- och sjukvårdsinriktning tar sitt ansvar för att göra studenter och blivande utövare medvetna om hur det är på detta område. Ett särskilt uppdrag inför kommande forskningsproposition vore en god start.

Stockholm den 1 oktober 2003

Carina Moberg (s)

Maria Hassan (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)