Behov av arbetslivsforskning för ett hållbart arbetsliv

Motion 2011/12:A301 av Hannah Bergstedt och Karin Åström (S)

av Hannah Bergstedt och Karin Åström (S)
S19224

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att satsa på arbetsmiljöarbetet och på forskning om ett hållbart arbetsliv för alla åldrar.

Motivering

Människor lever idag allt längre, och är friskare längre mycket tack vare utvecklingen av sjukvården. Villkoren på våra arbetsplatser har dock också en stor inverkan på vår hälsa.

Möjligheten för människor att arbeta längre än till 65 har införts, och fler jobbar gärna längre, både av ekonomiska skäl och för att man trivs på arbetet. Behovet i samhället med att fler ska arbeta, och fler ska arbeta längre motverkas dock av att det fortfarande finns yrkesgrupper där man inte orkar arbeta fram till pensionsåldern.

Yrkesgrupper som städare, slaktare, undersköterska är exempel på yrken där förtidspension är vanlig, i grunden ligger ofta långa sjukskrivningar på grund av förslitningsskador.

En annan växande problematik är de yrken där människor förväntas vara i ständig jour, jobbet äter sig in på fritiden och möjligheten till återhämtning beskärs kraftigt.

Antalet arbetslivsforskare har nästan halverats sedan Arbetslivsinstitutet lades ned, vilket är en förlust för såväl individen, företagen som samhället i stort.

För att människor ska kunna vara friska på sitt arbete och kunna hålla fram till pension, och fortfarande efter det kunna leva ett gott liv behövs forskning på hur arbetslivet kan förbättras.

Det finns ett behov av att såväl förstärka arbetsmiljöarbetet som jobba proaktivt med forskning kring hälsa och ohälsa på arbetsplatserna.

Stockholm den 4 oktober 2011

Hannah Bergstedt (S)

Karin Åström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)