Behovet av skyddsrum

Motion 2018/19:1499 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett stärkt befolkningsskydd som är anpassat till nutida förhållanden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Frågor om utrymning och inkvartering regleras numera i lagen om utrymning och inkvartering under höjd beredskap (2006:546) och lagen om skyddsrum (2006:545). Beslut om byggande, besiktning och registerhållning av skyddsrum har förts över från kommunerna till staten, som via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvaret i dag.

Grundläggande bestämmelse finns i dag i lagen om utrymning och inkvartering under höjd beredskap, där det framgår att MSB efter samråd med Försvarsmakten och Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur utrymning ska planläggas.

Länsstyrelserna får meddela om in- och utflyttningsförbud. I dag finns cirka 65000 skyddsrum i Sverige som gemensamt inrymmer omkring 7miljoner personer. Under de senaste 15 åren har det inte byggts några nya skyddsrum, trots befolkningstillväxten. Dessutom finns inte de nuvarande skyddsrummen alltid där behoven finns, det vill säga där flest människor bor. Därutöver saknas en organisation eller personal med särskild utbildning för att iordningställa vanliga skyddsrum. Utbildningen som tidigare anordnades av dåvarande Statens räddningstjänst för räddningsmän med civilplikt för tjänstgöring inom den kommunala räddningstjänsten under höjd beredskap lades ner i början av 2000-talet.

Hotbilden förändras över tid och ser annorlunda ut i dag i jämförelse med 1960-talet. En modern beredskap behöver vara flexibel och vara anpassad till utvecklingen i vårt samhälle och vår omvärld samt till våra säkerhetsbehov. Vårt samhälle i dag är mycket sårbart i händelse av krig eller kris. Vi behöver säkerställa energiförsörjning, livsmedelsförsörjning (inklusive rent vatten), transporter och tillförlitlig internet­uppkoppling.

Detta ställer höga krav och skapar ett stort behov av en aktiv omvärldsbevakning och en god handlingsberedskap samt en god förmåga till omställning. Därför behöver det tillsättas en utredning som ser över hur Sverige kan bygga fler skyddsrum för att säkerställa denna handlingsberedskap. Utredningen bör även se över hur en samlad organisation som ansvarar för driftsättning av skyddsrum och information till allmänheten om skyddsrummens placering kan skapas. Det bör ges regeringen till känna.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)