Bensinmackar och lanthandlare på landsbygden

Motion 2019/20:1561 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur informationen om och koordineringen av landsbygdsstöd till kommersiell service på landsbygden kan förbättras och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att slopa framtida krav på sluten kontanthantering för mindre butiker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En avgörande aspekt för en levande landsbygd är god tillgänglighet till olika service­ställen. Det senaste decenniet har många bensinmackar försvunnit på landsbygden. Ofta har mackens nedläggning också inneburit inte bara att ett samlingsställe för ortens be­folkning försvinner utan också att annan service som post, apoteksservice, spel- och systembolagsombud försvinner med macken. Det är alltså inte bara en fråga om att landsbygdsbefolkningen i många fall måste åka flera mil för att tanka, vilket är negativt ut miljösynvinkel, utan också om samhällsservice och en social samlingsplats som försvinner på landsbygden. I flera fall sker samma utveckling med lanthandlarna runt om i Sverige.

Men det finns fortfarande entreprenörer runt om i Sverige som satsar på att driva vidare lanthandeln, starta en bymack eller liknande. Det är positivt för en levande landsbygd och något som bör underlättas ytterligare. Det var därför positivt att allians­regeringen tillförde extra landsbygdsstöd för att just underlätta kommersiell service på landsbygden. Däremot är det få som känner till att dessa stöd existerar, vem de vänder sig till och hur man söker dem. I många fall är det länsstyrelserna runt om i landet som sköter detta. Det är därmed angeläget att länsstyrelserna på ett bättre sätt koordinerar sitt arbete med olika landsbygdsstöd och tydligare informerar om vilka stöd som finns och hur man ansöker om dem. Man bör därför se över möjligheten att förbättra information och koordinering av landsbygdsstöd.

Grundsyftet med sluten kontanthantering i detaljhandeln är det inget fel på – att minska butiksrån och därmed förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar i branschen. Men förutsättningarna för att driva små och medelstora företag, särskilt på landsbygden, kommer knappast gynnas av ett krav på slutet kontanthanteringssystem. För mindre butiker, som en lanthandel, kan detta krav innebära att man tvingas stänga. Enligt organisationen Företagarna beräknas investeringskostnaden för ett slutet system till ca 100000 kronor eller mer per kassa. Det är mycket pengar för den lilla butiken. Den totala kostnaden för landets alla småföretagare blir ungefär 4,5miljarder kronor. Det är av vikt att villkoren för företagande inte försämras utan istället förbättras. Förutsätt­ningarna för att införa sluten kontanthantering för en liten butik på landsbygden skiljer sig från storstädernas dito. Möjligheten att slopa framtida krav på sluten kontanthante­ring för mindre butiker bör därför ses över.

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)