Beredningskrav på motioner

Motion 2009/10:K243 av Göran Lindblad m.fl. (m)

av Göran Lindblad m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om beredningskraven på motioner i utskotten.

Motivering

I riksdagsordningens 4 kap. 1 § står det vad som gäller för en motion. Propositioner, skrivelser, framställningar, redogörelser och motioner skall hänvisas till ett utskott för beredning. Behandlingstvång 9 § Utskotten skall avge betänkanden till kammaren i de ärenden som har hänvisats till dem och som inte har återkallats.1 Av vad riksdagsordningen föreskriver så framgår det inte hur ett utskott skall bereda en motion, bara att den skall beredas. Det anser vi är olyckligt då alla motioner har allt att vinna på att få en sakbehandling av motionen. Det är så att varje ledamot i riksdagen representerar ett visst antal röster och det är deras röster som inte blir hörda när en motion inte i sak behandlas av utskotten. Vi vill att varje motion får ett missiv där både bakgrunden och nuläget beskrivs utöver det förslag till beslut som lämnas idag. Bakgrunden är att vi under vår tid i riksdagen har skrivit motioner som inte har behandlats i sak utan där utskottet endast har uttryckt en åsikt gällande motionen, exempelvis från Rolfs motion 2008/09:C358 där utskottet skriver att man delade motionärens åsikt men var emellertid inte berett att ställa sig bakom motionen och avslog den. Problemet var inte att den blev avslagen utan att det inte förekom någon missiv text om varför det var som det var och varför det inte gick att ändra på. Allt utskottet gjorde var att uttrycka en åsikt som var baserad på känslor och inte fakta. I Norge kommer det efter oktober 2009 vara så i Stortinget att I FO 5 kap. 29 § står det att när en motion översänts till ett utskott avger utskottet ett betänkande till vederbörande ting. För var sak som skall upp till behandling väljer utskottet bland sina medlemmar en ordförande, eller flera ordförande om det har rests krav därom. Om det visar sig att utskottet under behandlingen av ärendet delar sig i två eller fler fraktioner kan var och en av dessa fraktioner välja sin ordförande. Om ett utskott endast skall avge ett uttalande om ett betänkande eller ett utkast till ett betänkande som utarbetats av ett annat utskott avgör utskottet om man skall välja en saksordförande. (FO 3 kap. 20 §).

Ordföranden skall lägga fram ärendet i utskottet och skall försöka att skaffa fram de upplysningar och sätta i verk de undersökningar som medlemmarna av utskottet finner nödvändiga. Ordföranden skall utforma betänkandet skriftligt och skriva under detsamma tillsammans med utskottsordföranden. (FO 3 kap. 20 §). Det är en möjlig väg att gå för att skapa förutsättningar för allmänheten att följa ett ärendes gång samt visar respekten för ledamoten/ledamöterna som har skrivit motionen.

Stockholm den 30 september 2009

Göran Lindblad (m)

Rolf K Nilsson (m)

Anne-Marie Pålsson (m)


[1]
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30
Yrkanden (1)