Besiktning av svenskregistrerade fordon i andra EU-länder

Motion 2006/07:T325 av Jan Ertsborn (fp)

av Jan Ertsborn (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring av gällande svenska regler för besiktning av svenskregistrerade fordon inom EU.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en harmonisering av reglerna för kontroll av fordon inom EU.

Motivering

Under senare år har antalet svenskar, som bor i andra EU-länder, ökat markant. Boendet är inte alltid ett åretruntboende utan kan avse delar av året. Det finns t.ex. många pensionärer, som bor förhållandevis stor del av året i syd­europeiska länder, och många som arbetar är boende i olika huvudstäder såsom London, Paris och Bryssel.

Det är inte ovanligt att nämnda personer medför sitt svenskregistrerade fordon till den temporära bostaden. Problem uppstår då med den obligatoriska årliga besiktningen, som måste utföras av AB Svensk Bilprovning. En underlåtenhet att besiktiga fordonet innebär ett automatiskt körförbud. För att undvika detta har många svenskar tvingats att göra en extra resa till Sverige för att få fordonet kontrollbesiktigat.

Av tillgängliga uppgifter framgår att kontrollbesiktning av fordon sker i alla EU-länder. Därför borde det vara möjligt att låta besiktiga svenskregistrerade fordon hos de olika nationella organ som finns och att där upprättade besiktningshandlingar sedan granskas och godkänns i Sverige av AB Svensk Bilprovning.

Det har också i olika sammanhang, inte minst beroende på säkerhets- och miljökrav, framhållits vikten av att skapa gemensamma regler för besiktningar och kontroll av fordon.

Steg har tagits i denna riktning och här bör Sverige kunna bli än mer pådrivande med målet att uppnå en fullständig harmonisering inom EU med gemensamma besiktningsregler och ett rapporteringssystem, som innebär att kontrollbesiktning av fordon skall kunna ske var som helst inom EU.

Stockholm den 30 oktober 2006

Jan Ertsborn (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (2)