Beskatta syntetiskt drivmedel som framställts av naturgas som naturgas för motordrift

Motion 2009/10:Sk525 av Solveig Zander och Ulrika Karlsson i Uppsala (c, m)

av Solveig Zander och Ulrika Karlsson i Uppsala (c, m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beskatta syntetiskt drivmedel som naturgas.

Motivering

Ecopar är ett syntetiskt ultrarent drivmedel framställt av naturgas som kan användas i vanliga dieselmotorer. Det kan användas i alla typer av dieselmotorer, stora som små. Speciellt lämpligt är det i alla tillämpningar där arbete eller vistelse i avgaser inte kan undvikas, till exempel i byggnads- och rivningsarbete, park- och gatuarbete, vid byggande av vägar broar och tunnlar, i lager, sophämtning, etc.

Syntetiska drivmedel representerar en intressant utveckling inom ny miljövänlig drivmedelsteknik. De erbjuder en möjlighet att använda andra råvaror än råolja inom transportsektorn, och de ger även renare avgaser än vad dieselolja ger. Men på grund av orimligt hård beskattning riskerar tekniken att gå under.

Via teknikerna förgasning kombinerat med en syntes av drivmedel är det möjligt att omvandla 70 till 80 % av energin i energirik råvara till både drivmedel och fjärrvärme (eller el). Råvaror kan vara olika sorters biomassa och avfall, naturgas, restgaser m.m. För närvarande finns det produktion av syntetiska drivmedel från energiråvaran naturgas. Även om naturgas är fossil ger en energienhet naturgas ca 30 till 40 % lägre utsläpp av fossil CO2 än motsvarande energienhet råolja.

Ecopar är idag skattemässigt missgynnat då det belastas med samma skatt som diesel.

MK 1. Detta drivmedel framställs syntetiskt ur naturgas och inte från råolja via oljeraffinering. Det logiska skulle vara att skatten på Ecopar anpassas till beskattningen av naturgas, som ofta ingår tillsammans med biogas som del i den fordonsgas som saluförs idag.

Stockholm den 2 oktober 2009

Solveig Zander (c)

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)