Bevarande av gamla radio- och tv-arkiv

Motion 2005/06:Kr275 av Gunnar Nordmark (fp)

av Gunnar Nordmark (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att digitalisera det gamla materialet i Statens ljud- och bildarkiv samt motsvarande arkiv hos svenska medieföretag.

Motivering

Inga företeelser har så präglat det gångna seklets medier och kulturliv som filmen, radion och televisionen. Inom alla dessa tre medier har Sverige haft en framträdande roll. De bilder och intryck av det gångna seklet och de kulturupplevelser som finns lagrade i Statens ljud- och bildarkiv och motsvarande arkiv hos främst Sveriges Radio och Sveriges Television är både en kulturskatt och viktiga källor för forskning. Dessa arkiv hotas nu av förstöring.

Statens ljud- och bildarkiv har fått statens uppdrag att tillsammans med Sveriges Radio och Sveriges Television påbörja en digitalisering av de gamla radio- och tv-program som återfinns i bild- och ljudarkiv. Regeringen har anslagit 10 miljoner kronor för detta arbete under 2006 och ytterligare 10 miljoner för år 2007. Detta är nödvändigt för att materialet skall kunna räddas åt eftervärlden. SOU 2004:53 kom fram till att analoga magnetband med radio- och tv-program måste föras över till digital form på grund av att bandspelare inte längre finns tillgängliga och att banden efterhand blir allt svårare att spela upp. Mycket av materialet i arkiven är redan nu i hotat skick. Utredningen pekar bland annat också på materialets stora betydelse för forskningen och det faktum att ju längre man väntar desto dyrare kommer det att bli att rädda materialet. Tyvärr räcker inte de anslagna 20 miljonerna på långt när att rädda allt som finns i arkiven och som behöver digitaliseras för att kunna räddas åt eftervärlden.

Statens ljud- och bildarkiv försöker tillsammans med Sveriges Radio och Sveriges Television hitta samarbetsformer för det omfattande arbetet. Detta är nödvändigt för att digitaliseringen skall kunna bedrivas effektivt ekonomiskt och på andra sätt och utan onödigt dubbelarbete. Det är viktigt att statsmakterna här tydligt visar färdriktning och anger ekonomiska villkor. Riksdagen bör ge regeringen till känna att denna bör återkomma med en strategi som långsiktigt säkerställer en digitalisering av ljud- och bildarkiven och under vilka ekonomiska villkor detta bör ske.

Stockholm den 30 september 2005

Gunnar Nordmark (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)