Bevarandet av våra musikskatter

Motion 2005/06:Kr348 av Louise Malmström och Billy Gustafsson (s)

av Louise Malmström och Billy Gustafsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga hur man från statligt håll kan underlätta dokumentation och bevarande av våra musikskatter genom att överföra dem till nya medier.

Motivering

Symfoniorkestern i Norrköping, SON, har hyllmetrar med inspelningar av gamla uppskattade konserter som just nu långsamt vittrar sönder och försvinner för alltid. För att undvika att denna musikskatt förloras har man börjat försöka överföra den till medier som är mer tidsbeständiga, något som är både kostsamt och tidskrävande. Med ordinarie resurser kommer man bara att kunna beta av en bråkdel innan det är för sent. Läget är detsamma för många andra musikinstitutioner och orkestrar på andra platser i landet.

Vi har alla en förmåga att räkna med att vårt kulturarv alltid kommer att finnas där, men vi räknar sällan med att det behöver vårdas och bevaras till kommande generationer och att detta kräver olika slags insatser. När det gäller film har Svenska Filminstitutet på regeringens uppdrag och med statlig finansiering fört över film från gamla medier till ny digital teknik samt löst förvaring i rätt klimat. Motsvarande skulle behöva göras när det gäller vår samlade nationella musikskatt.

Med anledning av ovanstående bör möjligheterna att från statens sida underlätta överförandet av musik till nya medier genom ett speciellt projekt/uppdrag eller på annat vis övervägs.

Stockholm den 29 september 2005

Louise Malmström (s)

Billy Gustafsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)