Bibliotekslagens avskaffande

Motion 2007/08:Kr345 av Fredrik Schulte (m)

av Fredrik Schulte (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bibliotekslagen bör avskaffas.

Motivering

Trots att biblioteken är en oumbärlig och central kulturinstitution med en historia som sträcker sig tusentals år tillbaka och som idag fyller en viktig funktion som folkbildare och förmedlare av det skrivna ordet, finns det flera skäl till att ifrågasätta bibliotekslagen. Sverige har en lång tradition av att värna det oberoende skrivna ordet och boken är en viktig symbol för detta. Detta är något som vi bör slå vakt om och därför fyller bibliotekslagen en tveksam funktion.

Bibliotekslagen garanterar inte heller en viss kvalitets- eller kvantitetsstandard. Samtidigt riskerar den att hindra förnyelse och mångfald när det kommer till spridningen av böcker. Nya driftsformer, tillkomsten av andra sätt att bedriva biblioteksverksamhet på, nya profileringar, flexibla öppettider etc., vilket skulle kunna förbättra servicen och öka intresset för läsandet, bromsas genom en lagbunden reglering av biblioteken.

Just på grund av sin roll som kunskapsspridare spelar biblioteken också en viktig roll för demokratin. Därför är det viktigt att minimera den offentliga styrningen. I en undersökning som Johan Norberg och Björn Wallace genomförde hösten 2004 konstaterades bland annat att inköpen av politisk litteratur till övervägande del utgjordes av socialistiskt orienterade böcker med ett kritiskt förhållningssätt mot ekonomisk liberalism i jämförelse med mer borgerligt orienterad litteratur. Detta är en olycklig konsekvens av politisk styrning och reglering av det skrivna ordet som belyser varför biblioteken bör släppas fria.

Stockholm den 5 oktober 2007

Fredrik Schulte (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)