Bidrag till organisationer avseende kulturverksamhet

Motion 1992/93:Kr277 av Elvy Söderström m.fl. (s)

av Elvy Söderström m.fl. (s)
Betydande statliga medel satsas varje år i form av bidrag
till organisationer för lokal kulturverksamhet. Bidragen kan
avse såväl skapande som utvecklande verksamhet. Också
till vidmakthållande av lokalt kulturarbete kan bidrag utgå.
Besök av turnerande sällskap, artister och utställningar är
andra exempel på verksamheter som kan erhålla statliga
bidrag.
De statliga anslagen har stor betydelse för de ideella
krafter som verkar på kulturområdet. Det skapar inte minst
möjligheter för enskilda konstnärer att få utöva och
presentera sina konstarter och färdigheter.
Ett avsevärt problem är dock kortsiktigheten i
bidragsgivningen, eftersom anslag endast beviljas för ett
budgetår i sänder. Bristen på långsiktighet skapar
svårigheter i relationerna med den professionellt
verksamma artistkåren. Den ryckiga planeringen och den
stora osäkerheten leder ofta till att goda idéer inte kan
fullföljas. Kostnaden för planering blir avsevärt större än
nödvändigt och konstnärerna och artisterna garderar sig i
sina gage- och ersättningsanspråk för risken att ett projekt
inte blir av.
Det bildningsarbete som är en viktig del i alla sådana här
projekt kräver avsevärt längre tid för att nå effekt än vad
som kan bli fallet med så korta planerings- och
genomförandetider. Allt kulturarbete kräver väl tilltagen
tid för att få genomslag. Detta gäller inte minst när
verksamheter och idéer skall utvecklas.
Vi anser att ideella organisationer är en av de viktigaste
kanalerna för ett gott utvecklingsarbete inom
kulturområdet. Om man ställer kostnaden i relation till
antalet genomförda evenemang och utvecklingsprojekt,
visar det sig att de ideella organisationerna är mycket
effektiva.
Men effektiviteten och hushållningen kan bli ännu
bättre. Organisationerna bör ges möjlighet att kunna
planera sin verksamhet, med givna förutsättningar, över till
exempel tre--fem år. De kreativa krafterna får då möjlighet
att utvecklas långsiktigt, i stället för att splittras på grund av
ekonomisk osäkerhet och ''pengasökande''.
Därmed skulle statens medel få ännu större effekt och
komma ännu fler människor och grupper till del.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om möjligheten till tre--femåriga
åtaganden mellan staten och ideella organisationer med
kulturell verksamhet.

Stockholm den 26 januari 1993

Elvy Söderström (s)

Bo Holmberg (s)

Bo Forslund (s)

Sven Lundberg (s)

Britta Sundin (s)

Hans Stenberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)