Bidrag till Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien

Motion 1992/93:Kr279 av Roland Larsson (c)

av Roland Larsson (c)
Efter att ha granskat Vadstena-Akademiens verksamhet
föreslår Statens Kulturråd en höjning av dess anslag med 1
milj kr, dvs 500.000 kr för 93/94 och lika mycket för 94/95. I
sin resultatanalys bilaga 1:1 till sin fördjupade
anslagsframställning för denna period skriver Kulturrådet:
Vadstena-Akademien, som startade 1964, bedriver en
verksamhet som innefattar såväl utbildning, forskning som
föreställningar och har just genom denna mångfacetterade
verksamhet fått sin särprägel. Verksamheten omfattar i
regel två operaprojekt och ca 23 föreställningar per år. De
ekonomiska resurserna är dock enligt akademien
otillräckliga för en verksamhet av denna omfattning -- -- --
Vadstena-Akademien har genom sin särpräglade
verksamhet stor betydelse för utvecklingen av
operakonsten. Att verksamheten är belägen utanför
storstadsområdet dit övrig operaverksamhet i hög grad
centreras gör givetvis inte verksamheten mindre angelägen.
Vadstena-Akademien har också som målsättning att satsa
på nyskrivna verk. Kulturrådet anser det viktigt att medel
ställs till förfogande så att sådana satsningar kan fortsätta.
Kulturrådets beskrivning av Vadstena-Akademien är
mycket ofullständig och måste kompletteras för att man
skall förstå hela vidden av denna unika kulturverksamhet
som bedrivs i en unik kulturmiljö. Den är unik på så sätt att
den på en liten ort ute i landet i snart 30 år erbjudit opera i
en klass som normalt är förbehållen storstäderna och
dessutom till unikt låg kostnad. Den har på ett intressant
sätt lyckats kombinera publik verksamhet med pedagogiskt
arbete och forskning. Unga blivande professionella
musikartister, som får ge uttryck för sin entusiasm och
skaparglädje, åstadkommer i Vadstena remarkabla resultat
till gagn för hela vårt land.
Såväl Vadstena-Akademiens nyskrivna verk -- hittills 14
st -- som de framforskade äldre verken -- hittills 29 st -- är
av stor betydelse både för utbildningen och för
presentationen av våra unga artister.
Internationellt uppmärksammad festival
De originella verkan drar år efter år till sig omfattande
uppmärksamhet. I Wien, Berlin, London och New York
finns Vadstena-Akademien med i pressens internationella
festivalöversikter (jämte endast Drottningholmsteatern och
Savonlinna i Skandinavien). Recensenter kommer till
Vadstena från bl a Times, The Financial Times, Opera Now
(London), Orpheus (Berlin), Neue Zürche Nachrichten
(Zürich), Opera News (New York), Politikken
(Köpenhamn), Hufvudstadsbladet (Helsingfors). UD:s
presschef erbjöd sig på besök i somras att arrangera
Vadstena-Akademiens presskonferens i vår.
Förfrågningar om gästspel/material har i år kommit från
Köln, Berlin, Lübeck. (Tidigare har gästspel gjorts i
Danmark, Norge, Tyskland, Österrike och senast på Island
1989.) Kontakter finns med Stettin i Polen om uppförande
av Vadstena-Akademiens senaste nyskrivna opera Riket är
Ditt, som vann 1:a pris (Wolff Ebermann-Preis) vid en
prestigefylld internationell tävling i München i år. Operan
har även sänts i radio och TV2 samt spelats av Malmö
stadsteater. Vadstena-Akademiens barockopera 1991,
Girello, som gjordes i samarbete med en polsk-svensk
dockteatergrupp har gästspelat i Frankrike och är aktuell
för gästspel i Oslo och Utrecht. Ett nyskrivet verk från
tidigare år, Judith och holofernes, sändes av BBC 1991...
Vilken annan verksamhet skulle passa bättre än Vadstena-
Akademien att få status som nationellt utvecklingscentrum
för att i större utsträckning kunna delta i ett internationellt
utbyte? I dagsläget saknas ekonomiska/administrativa
resurser för att möta det växande internationella intresset,
som kulturministern tillmäter stor betydelse i årets
proposition.
Underlag för Sveriges Riksradio och Sveriges
Television/TV2
Vadstena-Akademiens operor har hittills gett underlag
till ett trettiotal radiosändningar. Sju operor har sänts i TV.
Detta är avsevärt mer än vad som sänts från andra
operainstitutioner med undantag för
Drottningholmsteatern, som gjort ett tiotal
(Norrlandsoperan har gjort 1, Musikteatern i Karlstad 1,
Folkoperan 1). Dessa televiseringar har gjorts utan vinning
för Vadstena-Akademien i samarbete med den i
sammanhanget fattiga Sverige-kanalen TV2/Norrköping
som ej har egna dramapengar.
Vadstena-Akademiens publik vidgas väsentligt genom
de goda massmediekontakterna, som dock kräver
administrativa och planeringstekniska resurser m m som
självklart borde ställas till verksamhetens förfogande. En
professionell dokumentation av såväl artisterna som
forskningsresultaten/ operorna är betydelsefull även i det
internationella kontaktarbetet. För artisterna är också
erfarenheterna av det svåra TV-transmitteringsarbetet
oersättliga om de skall kunna hävda sig i internationell
konkurrens.
Vidgat deltagande i kulturlivet
Vadstena-Akademien öppnar varje sommar sina dörrar
för att barn, ungdomar och vanligt folk skall få delta i
musikteaterarbetet. Orkestermusikerna repeterar och
konserterar med elever från kommunala musikskolan
(Stora och små). Det stora intresset för att få veta hur det
går till ''bakom kulisserna'' tillfredsställs genom öppna
repetitioner, föreläsningar, praktikplatser och korta kurser
med auskultationskurser (Scenisk sång, Hur går det till?).
Med de utomordentligt snäva ekonomiska ramar som
Vadstena-Akademien nu har för att genomföra sina
''ordinarie'' operaprojekt på Vadstena gamla teater och på
Vadstena slott är risken stor för att effektiviteten kräver att
dessa positiva sidoverksamheter måste tas bort. Med
nuvarande anslag kan inte ens Vadstena-Akademiens
instruktörer (regissörer, scenografer och dirigenter) ges
ersättningar i närheten av Teatrarnas riksförbunds och
Teaterförbundets riksavtal. Detta är lätt att förstå om man
jämför med andra operaverksamheter som är lika
personalkrävande.
Då Kungliga Musikaliska Akademien p g a minskat
statligt anslag i sin tur minskat sitt bidrag till Vadstena-
Akademiens forsknings- och notkopistarbete med 70 000 kr
har den av kulturministern föreslagna höjningen med
100 000 kr nästan ''ätits upp''. Saknas gör också ekonomiskt
utrymme för att ta fram nyskrivna verk. Vad blir då kvar av
Vadstena-Akademiens grundidé?

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen för budgetåret 1993/94 beviljar Stiftelsen
Internationella Vadstena-akademien ett i förhållande till
regeringens förslag med 400 000 kr förhöjt anslag att
finansieras genom motsvarande reducering av de medel
som står till Statens kulturråds disposition för
utvecklingsverksamhet.

Stockholm den 26 januari 1993

Roland Larsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)