Bilbälten och alkolås i skolskjutsar

Motion 2009/10:T220 av Catharina Bråkenhielm (s)

av Catharina Bråkenhielm (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att lagstifta om krav på säkerhetsbälten och alkolås i skolskjutsar.

Motivering

En tredjedel av alla skolbarn åker dagligen skolskjuts till och från skolan, varför det är viktigt att skolskjutsen är trygg och säker. Under senare år har dock flera tragiska dödsolyckor inträffat i samband med skolskjutsning i Sverige.

Det råder inget tvivel om att drogfrihet hos chauffören och användande av säkerhetsbälten bland barnen har en avgörande betydelse för säkra persontransporter. Trots allvarliga olyckor och intensiv debatt är det alldeles för många kommuner som ännu i dag inte ställer krav på bilbälten och alkolås vid upphandling av skolskjutsar.

VTI har frågat i en enkät till Sveriges samtliga kommuner om vilka krav de ställer för skolskjutsar, utöver gällande lagkrav, vid upphandling av trafiken. Enkäten visar att ungefär sex av tio kommuner ställde som krav att varje barn skulle ha egen sittplats, medan bara var tredje kommun hade som krav att skolskjutsfordonen skulle ha bälten på samtliga sittplatser. Var tionde kommun ställde inga extra krav på fordonen.

Det finns alltså fortfarande fordon ute i trafiken med våra skolbarn där de inte använder bilbälten. Frågan har nu diskuterats i flera år utan att märkbart resultat kommit till stånd. Under tiden vi väntar på att lagstifta kommer olyckor att ske med barn på väg till och från skolan.

Ett annat angeläget krav för att öka säkerheten i skolskjutsar handlar om alkolås. Det är viktigt att lagstiftning om obligatoriska säkerhetsbälten och alkolås införs i bussarna i takt med att nya bussar tas i trafik.

Riksdagen har vid olika tillfällen påtalat vikten av att trafiksäkerhetsåtgärder som är riktade mot barn och ungdomar ska ges hög prioritet och regeringen har redovisat ett stort antal olika typer av åtgärder som man har vidtagit med anledning av riksdagens tillkännagivande. Ingenting sägs dock om bilbälten eller alkolås, som båda är mycket effektiva medel för att hindra olyckor och förebygga skador när olyckan väl är framme. Därför är det dags att lagstifta om krav på säkerhetsbälten och alkolås i skolskjutsar.

Stockholm den 29 september 2009

Catharina Bråkenhielm (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30
Yrkanden (2)