Bilbesiktning i ett annat EU-land

Motion 2012/13:T241 av Sven-Erik Bucht (S)

av Sven-Erik Bucht (S)
S5079

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bilbesiktning i ett annat EU-land.

Motivering

Tidigare kunde en svenskregistrerad bil besiktigas av bilprovningen i t.ex. Spanien. Sedan bilprovningen privatiserats i Sverige har denna möjlighet dragits in. Bilbesiktning för svenskregistrerad bil måste numera ske i Sverige.

Den internationella bilturismen är en stor, viktig och växande del av besöksnäringen. Som medlemmar i Europeiska unionen borde alla unionsmedborgare ges möjlighet att besiktiga sina fordon i vilket EU-land som helst. Den ökande rörligheten av fordon över gränserna och möjligheten att med dem vistas längre tider i andra EU-länder bör underlättas genom att fordon registrerat i EU-land kan kontrollbesiktas i annat EU land än där fordonet är registrerat.

Med anledning av ovan anförda föreslås att regeringen tar initiativ på EU-nivå om godkännande av bilbesiktning i annat EU-land och snarast tar initiativ till att bilbesiktning i annat EU-land godkänns i Sverige.

Stockholm den 2 oktober 2012

Sven-Erik Bucht (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)