Bilbesiktning ska inte vara konkurrensutsatt

Motion 2012/13:T314 av Isak From och Maria Stenberg (S)

av Isak From och Maria Stenberg (S)
S35076

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bilbesiktning som ett statligt ansvar och om tillgänglighet till bilbesiktning i hela landet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagen bör stoppa en fortsatt utförsäljning av Svensk Bilprovning.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fordonsbesiktning är myndighetsutövning och därmed en statlig angelägenhet och därför inte ska vara konkurrensutsatt.

1 Yrkande 2 hänvisat till NU.

Motivering

Antalet fordon som får körförbud för att ägaren inte besiktigat sin bil i tid har ökat kraftigt. Det visar statistik från Transportstyrelsen. 143 000 privatpersoner och organisationer kör omkring med körförbud utan att veta om det. Till och med polisen syndar, visar Tjänstebilsfaktas granskning av färsk statistik. I augusti fanns totalt 6,4 miljoner personbilar och lätta lastbilar i trafik i Sverige. En miljon av dessa ägs av olika juridiska personer, resten av privatpersoner. Totalt hade 130 000 privatbilar och 13 000 av företagsbilarna körförbud. Många glömmer, men flera har problem att få tid. Från den 1 juli 2010 har besiktningsmarknaden omreglerats och fordonsbesiktningen utsatts för konkurrens. Bilprovningen påbörjade då en omställning som innebar att man inte tillsatte vakanta tjänster i tron att avregleringen skulle generera färre kunder eftersom kunderna skulle vända sig till andra aktörer.

Avregleringen av Bilprovningen har hittills inte inneburit succé i någon del av landet. Under året har en tredjedel av Bilprovningen sålts till Göteborgsbolaget Opus Prodox för 375 miljoner kronor, varav knappt hälften är lagd på avbetalning. Köparens vd respektive Asienchef, Magnus Greko och Jörgen Hentschel, äger drygt 15 procent av Opus Prodox via ett holdingbolag på Cypern, som är ett välkänt skatteparadis.

Vi anser att det är uppseendeväckande att Opus tilläts att köpa delar av Bilprovningen via en säljarrevers, dels att staten valde att sälja till ett bolag som delvis ägs via Cypern. Regeringen ska förvalta statens egendom på bästa sätt, och enligt statsbudgeten ha god hushållning och ekonomisk effektivitet.

Då menar vi att om man lånar ut pengar för att bli av med gemensamma tillgångar, och dessutom gör det till ett bolag som är registrerat i ett skatteparadis, och därtill hemligstämplar dokumenten, finns det skäl för riksdagen att stoppa fortsatt utförsäljning. Bilprovningen har fortfarande glädjande nog överlag nöjda kunder och välutbildad kompetent personal, vilket talar för att bilbesiktning även fortsättningsvis ska vara en statlig angelägenhet. Omregleringen av bilbesiktningen har skapat en ny situation, som riskerar bli dyr för den enskilde fordonsägaren. Motiveringen för omregleringen av statlig myndighetsutövning har varit att genom privatisering öka konkurrensen och tillgängligheten samt att förbättra servicen genom nya utvecklade serviceerbjudanden. Men ännu syns ingen stor förändring i ökad tillgänglighet. I stället har tillgängligheten kraftigt minskat.

Det är av största vikt för företagsutvecklingen och för enskilda att de enkelt kan besiktiga sina fordon. Det behövs bilbesiktning på rimligt avstånd så att det kan ske utan onödig miljöpåverkan och till onödigt höga kostnader för brukarna.

Staten har ett stort ansvar för trafiksäkerheten. Därför och inte minst av miljöskäl är det särskilt angeläget med en fungerande bilprovning inom rimligt avstånd i hela landet. Hittills har avregleringen inte gett någon av det förbättringar som utlovades. Vi ser med oro på att avregleringen riskerar att leda till fler körförbud, nya prisökningar och sämre tillgänglighet i landet som helhet.

Fordonsbesiktning är myndighetsutövning och därmed en statlig angelägenhet. Därför bör bilbesiktning inte vara konkurrensutsatt. Vi anser vidare att staten har ett ansvar för tillgängligheten till bilbesiktning i hela landet.

Stockholm den 3 oktober 2012

Isak From (S)

Maria Stenberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (3)