Biogas som energikälla

Motion 2006/07:N219 av Jörgen Johansson och Solveig Zander (c)

av Jörgen Johansson och Solveig Zander (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en aktiv forskning i syfte att vidareutveckla de alternativa drivmedlen till våra fordon.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett utvecklingsprogram skapas i syfte att utveckla biogasproduktion såväl lokalt som regionalt.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av stimulans av ett decentraliserat system av biogasmackar.1

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en långsiktigt hållbar skattepolitik för att stimulera utvecklingen av biogasen som energikälla.2

1 Yrkande 3 hänvisat till TU.

2 Yrkande 4 hänvisat till SkU.

Motivering

Utvecklingen av förnybara drivmedel sker i dag i snabb takt. Produktion av etanol, biogas och RME ökar starkt och framstår allt tydligare som ett alternativ till fossila drivmedel. Biogasen framstår dessutom som ett fullvärdigt alternativ som uppvärmningskälla till bostäder. Forskningen på andra drivmedel som syntetisk diesel och metanol från pappersmassaindustri samt vätgastekniken blir alltmer framträdande. För att vidareutveckla de alternativa energislagen behövs en fortlöpande forskning. Detta bör ges regeringen till känna.

Det alternativa energislag som har den starkaste lokala och regionala kontakten är i dag biogasen. Vid de anläggningar som finns, för kommersiell produktion, kan prisbilder uppvisas som är starkt konkurrenskraftiga med övriga energislag. Utvecklingen av produktionen och etableringen av biogasmackar har dock inte stimulerats så att biogasen framstår som ett reellt alternativ. Vid framställning av biogas kan med fördel såväl rötslam, sopor, gamla soptippar som avfall från fettavskiljare användas. Ofta är det restprodukter som ansetts vara ett problem att hantera vid deponier och liknande. Ett framträdande exempel på biogasproduktion finns vid VAFAB:s anläggning i Västerås där biogas framställs genom rötning av sopor och gräs (ensilage). Anläggningen levererar biogas till länets bussar, energibolaget och till den öppna marknaden såväl i Västerås som i Stockholm. Den typen av anläggning kan nyttjas än mer lokalt om system för produktionen utarbetas. Ett utvecklingsprogram i syfte att utveckla biogasproduktionen, såväl småskaligt som i större skala, bör utarbetas. Detta bör ges regeringen till känna.

Användandet av biogas som fordonsbränsle kräver ett ökat utbud av biogasmackar. I dag är etableringen tämligen sparsam, och norr om Gävle saknas den här typen av mackar. Ett utvecklingsprogram finns för etablering av biogasmackar efter våra Europavägar som sanktioneras av EU. En större stimulans av etableringen av biogasmackar är nödvändig för att åstadkomma den småskaliga produktion av biogas som är önskvärd såväl ur internationellt och nationellt perspektiv som ur individperspektiv. Bilen är lands- och glesbygdens mest framträdande transportmedel. Den kunskapen tillsammans med möjligheten till den lokala produktionen av drivmedel och etablering av biogasmackar bör därför aktivt stimuleras. Detta bör ges regeringen till känna.

Utvecklingen av alternativa drivmedel påverkar statskassan negativt samtidigt som miljön förbättras. Om satsningar ska göras på ett målinriktat sätt måste tydliga spelregler skapas i ett långsiktigt perspektiv. Skattens påverkan på biogasproduktionen bör därför tydliggöras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Detta bör ses utifrån ett 30-årigt synsätt. En sådan grundsyn kräver en bred politisk överenskommelse. För att satsningar ska kunna ske på biogasen, i ett långsiktigt hållbart perspektiv, fordras därför en bred politisk förankring. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 24 oktober 2006

Jörgen Johansson (c)

Solveig Zander (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (4)