Borgerliga vigsel- och partnerskapsförrättare

Motion 2005/06:L317 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att borgerliga vigsel- och partnerskapsförrättare får ersättning jämförbar med andra förrättare.

Motivering

Regeringen beslutade den 27 januari 2005 att en särskild utredare ska ta ställning till om par av samma kön bör kunna ingå äktenskap. Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2007, men det står utredaren fritt att lämna särredovisningar i vissa frågor om det bedöms lämpligt. Av direktiven (dir. 2005:6) framgår att även frågan om vigsel- och partnerskapsförrättare som ett gemensamt uppdrag bör tas upp i sammanhanget.

I Justitiedepartementets promemoria Förrättare av vigsel och registrering av partnerskap – ett gemensamt uppdrag (Dnr Ju2005/5840/L2) från den 23 juni 2005 föreslås att uppgifterna att förrätta vigsel och partnerskapsregistrering ska utgöra ett gemensamt uppdrag. Även förordnanden som vigsel- eller registreringsförrättare som meddelats före ikraftträdandet föreslås i fortsättningen ge behörighet att förrätta såväl vigsel som registrering av partnerskap. Tanken är att den nya lagen ska gälla från den 1 januari 2006, vilket gör att tiden är knapp.

Kristdemokraterna tar helt avstånd från departementspromemorians slutsats. Det är också förvånande att regeringen väljer att föregripa utredningen i denna fråga. Uppdragen som borgerlig vigselförrättare och partnerskapsförrättare är olika till sin karaktär. Såväl kyrkliga som borgerliga vigselförrättare kan av samvetsskäl finna det oförenligt med sin övertygelse att också vara partnerskapsförrättare. Kristdemokraterna vill poängtera att samvets- och religionsfriheten måste gälla även inom detta område och att borgerliga vigsel- och partnerskapsförrättare inte ska göras till ett gemensamt uppdrag.

För de borgerliga vigsel- och partnerskapsförrättarna är arvodena ytterst begränsade. Enligt förordning (1987:1019) med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förordnad vigselförrättare utgår förrättningsarvode med 110 kronor per vigsel. Om förrättaren har flera vigslar samma dag utgår ersättning med 30 kronor per vigsel. Ersättning för förlorad arbetsinkomst eller för resor utgår inte.

Kristdemokraterna anser att de borgerliga vigsel- och registreringsförrättarnas arvoden ska höjas till en nivå som bättre överensstämmer med andra jämförbara förrättningar. Dessutom bör ersättning för förlorad arbetsinkomst samt ersättning för resekostnader erhållas. Detta vore en markering från samhällets sida av vikten av att ingå äktenskap. Vidare kan de låga arvodena leda till problem vid rekrytering av borgerliga vigsel- och partnerskapsförrättare.

Den 1 april 2004 beslutade regeringen att det då inte fanns skäl att höja ersättningen. Frågan om förrättarnas arvoden finns med i direktiven till den särskilde utredare som ska ta ställning till frågan om könsneutral äktenskapslagstiftning. Kristdemokraterna förutsätter att regeringen snarast tar erforderliga initiativ till att genomföra en sådan höjning.

Stockholm den 4 oktober 2005

Yvonne Andersson (kd)

Ingemar Vänerlöv (kd)

Ingvar Svensson (kd)

Helena Höij (kd)

Tuve Skånberg (kd)

Peter Althin (kd)

Olle Sandahl (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)