Bortförande av barn

Motion 2006/07:C213 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att förhindra att barn bortförs.

Motivering

Bortförande av barn som genomförs av en förälder, oftast fadern, är en svår upplevelse för barnen. Det behövs ökade insatser för att förhindra att bortförande sker. Ofta har det föregåtts av hot och våld mot kvinnan och barnen, vilket har lett till att kvinnan har gjort polisanmälan och ansökt om skilsmässa. Det finns åtskilliga exempel på att män som bortför sina barn dessförinnan har begått kränkningar och övergrepp mot mamman och kanske även mot barnen. Haagkonventionen tar inte hänsyn till det faktum att många kvinnor i ett antal länder på grund av sitt kön har små möjligheter att driva en rättsprocess eller att få ett arbete för att klara sitt uppehälle. De brister i Haagkonventionen och dess tillämpning som i praktiken diskriminerar kvinnor måste uppmärksammas av regeringen med målet att undanröja dagens problem.

Bland andra polis och sociala myndigheter måste få en ökad medvetenhet och ökade kunskaper om risken för att barn bortförs. Regeringen bör därför bl.a. överväga hur detta kan tas upp i utbildningen.

Stockholm den 24 oktober 2006

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)