Bostäder åt unga

Motion 2013/14:C356 av Anna Wallén m.fl. (S)

av Anna Wallén m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bättre möjligheter för ungdomar att skaffa egen bostad.

Motivering

Under flera generationer har ett bostadsbestånd byggts upp som kan erbjuda goda och attraktiva bostäder för breda grupper, oavsett inkomst och bakgrund. De allmännyttiga och kommunala bostadsföretagen har haft en helt avgörande betydelse för utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden alltsedan 1940-talet. Genom den självkostnadsprincip som präglat förvaltningen av allmännyttan har boendekostnaderna kunnat hållas nere, inte bara i allmännyttans egna bostäder utan på hela hyresmarknaden.

Det är mot denna bakgrund som utförsäljningen av kommunala bostäder måste ses. Utförsäljningarna av kommunernas bostadsbestånd kan leda till allvarliga konsekvenser för hela bostadsmarknaden. När de attraktiva delarna av beståndet i de allmännyttiga bostäderna har sålts ut frånhänder sig samhället möjligheten att bedriva en social bostadspolitik. Till detta kan läggas att det produceras allt för få hyresrätter idag. När regeringen tog bort nyproduktionsbidragen bromsades nyinvesteringarna i hyresrätter hastigt upp. I vårt eget län kunde vi på plats i Västerås konstatera att ett planerat bygge av ett kvarter med hyresrätter ställdes in som en följd av regeringens politik. Vi träffade ett antal yngre människor som var tilltänkta hyresgäster, men som fortfarande var utan eget boende. För dem var bostadsrätten inget alternativ. Studier, arbetslöshet och tillfälliga jobb gör det svårt att skaffa sig en bostadsrätt. Ungdomars situation på bostadsmarknaden är svår i dagens samhälle.

Som socialdemokrater anser vi att rätten till en egen bostad till ett rimligt pris är en av grundbultarna i vårt samhälle. Att det finns olika boendeformer tycker vi är bra. En bra blandning av hyresrätter, bostadsrätter och egnahem gör valfriheten större för alla. Att därför göra som den borgerliga regeringen gör just nu, att se till att nyproduktionen av hyresrätter minskar samtidigt som utförsäljning av desamma sker i borgerliga kommuner, gör att balansen på bostadsmarknaden kraftigt försämras med stora konsekvenser för enskilda. Det leder också till en ökad boendesegregation.

Vad som behövs för att rätta till situationen är en bostadspolitik som bygger på olika boendeformer. En politik som anser att hyresrätten är en viktig boendeform.

En politik som strävar efter att hålla nere kostnaderna i nyproduktionen av bostäder i allmänhet, men också för hyresrätten i synnerhet. En politik som ser till att dessa låga produktionskostnader även kommer hyresgästen till del och inte stannar på vägen i olika aktörers fickor. Vi ser incitament i form av en byggbonus för att ge bostadsbyggandet av små lägenheter en injektion, så att det kommer igång. Det handlar framförallt om att regeringen på olika sätt värnar om en effektiv konkurrens på byggmarknaden, som genomlysning av tomtkostnader, anläggningskostnader och anslutningsavgifter, ser till att bostäder kan produceras på acceptabla kostnadsnivåer och på så sätt göra det möjligt för ungdomar att skaffa sig en bostad.

Stockholm den 23 september 2013

Anna Wallén (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)