Bostadsanpassning

Motion 2013/14:C348 av Stefan Käll (FP)

av Stefan Käll (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra efterlevnaden av lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Motivering

Idag fattar kommunerna beslut om enskildas anpassningsbehov av bostäder. I många fall gör kommunerna dock allt för snåla bedömningar. Då många inte orkar överklaga leder detta till att de inte heller får sin lagliga rätt.

Det ger merkostnader för samhället. Om man har en väl anpassad bostad, kan man i många fall klara sig på färre assistanstimmar eller i form av hemtjänst. Det ger naturligtvis också en högre livskvalitet om man med en bra bostadsanpassning kan öka den enskildes möjligheter att leva självständigt utan att alltid vara hänvisad till hjälp av andra i sin omgivning.

Boverket har fått i uppdrag att analysera och bedöma om lagen om bostadsanpassningsbidrag behöver ändras och vid behov lämna förslag på förbättringar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2014.

Det är en lång tid kvar till dess, och en snabbare väg vore om vi redan nu kunde uppdra åt Boverket att ge en tydligare vägledning för kommunerna. På så sätt skulle fler kunna få det bostadsanpassningsbidrag de enligt lag har rätt till, utan att först behöva överklaga.

Stockholm den 27 september 2013

Stefan Käll (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)