Bostadsförmedling

Motion 2005/06:Bo249 av Britt-Marie Lindkvist och Hillevi Larsson (s)

av Britt-Marie Lindkvist och Hillevi Larsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram en lagändring som innebär att fastighetsägarna skall avstå en viss procent av sitt bostadsbestånd till kommunala bostadsförmedlingar och kommungemensamma bostadsförmedlingar.

Motivering

År 2001 vräktes ca 1 000 barnfamiljer i Sverige, mellan 1 500 och 2 000 barn berördes. Flera av dem som vräkts saknar ett eget boende ett drygt år efter vräkningen, vilket betyder att de är hemlösa.

Det saknas information om hur många barn som vräks varje år. Vi vet inte hur många hemlösa och trångbodda barn det finns i Sverige i dag. Hemlöshetskartläggningar som gjorts det senaste decenniet tyder på att det i storstäderna finns en grupp barn (0–18 år) som bor tillsammans med sina hemlösa föräldrar och långt fler i trångboddhet.

I Socialstyrelsens nationella kartläggning 1999 konstaterades att en tredjedel av landets drygt 8 000 hemlösa hade barn under 18 år och hälften av alla de 380 kvinnorna som hade barn hade också själva vårdnaden om dem, trots att de var hemlösa. Barnen lever inte på gatan men de har heller inget ställe där de får stanna kvar och känna sig hemma. En stor del av barnen hade flykting- eller invandrarbakgrund. Barn inkvarteras på hotell, i socialförvaltningarnas krisboenden och andra former av nödlösningar eftersom bostadsbristen är stor och många av värdarna inte tar emot bidragsberoende barnfamiljer.

En god bostad är avgörande för möjligheten att leva ett gott och tryggt liv. Kommunerna har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen, men utan en fungerande bostadsförmedling och en skyldighet för fastighetsägare att avstå en viss del av sitt bostadsbestånd till förmedlingen har kommunerna små möjligheter att ordna goda bostäder till behövande och därför, för bl.a. barnens skull, måste en lagändring komma till stånd när det gäller att fastighetsägarna skall avstå en viss procent av sitt bostadsbistånd till kommunala bostadsförmedlingar som åter inrättas.

Stockholm den 25 september 2005

Britt-Marie Lindkvist (s)

Hillevi Larsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)