Bostadspolitik för hela landet

Motion 2013/14:C315 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (S)

av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostadspolitik för hela landet.

Motivering

Nuvarande bostadspolitik har misslyckats med att tillgodose efterfrågan på bostäder. Trots fortsatt hög efterfrågan på bostäder på många orter och trots att bostadsproduktion är lönsamt möts inte efterfrågan med ökat bostadsbyggande. Även i jämförelse med andra länder ligger den svenska bostadsproduktionen lågt. Sedan 2000 har det i Norge och Finland påbörjats dubbelt så många bostäder per tusen invånare jämfört med Sverige.

I storstads- och tillväxtregioner är bostadsbristen ett hot mot landets tillväxt. Under lång tid har det byggts för få bostäder i Sverige. I våra större utbildnings- och tillväxtorter har byggtakten varit alltför låg för att klara efterfrågan. Samtidigt finns många mindre städer och orter där situationen är den motsatta. Där finns istället ett överskott på bostäder. Trenden är tydlig och urbaniseringen ökar. Flytten till våra storstadsområden spås fortsätta öka. Våra storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö spås öka mest.

Bostadsmarknaden kräver långsiktighet och stabila förutsättningar. Bostadsproduktion tar tid och dagens beslut spelar därför stor roll för bostadsförsörjningen under flera decennier framöver. Det finns ett tydligt samband mellan bostadsmarknad och tillväxt. Regional tillväxt med en attraktiv och fungerande arbetsmarknad lockar till sig nya invånare som i sin tur bidrar till ökad tillväxt. För att tillväxten ska öka är det viktigt att locka till sig arbetskraft och att arbetskraften befinner sig där den är som mest produktiv. För detta krävs geografisk rörlighet. Här har en fungerande bostadsmarknad med långsiktighet och stabila spelregler en central betydelse.

Bostadssituationen i landet ser olika ut. Många människor drömmer idag om att kunna flytta ut på landsbygden. För många blir drömmen aldrig verklighet på grund av att man inte kan få låna pengar till ett nytt hus eller för renovering av ett gammalt. Sverige behöver en genomtänkt bostadspolitik för hur hela landet ska kunna leva. Det måste gå att bo och arbeta också utanför våra storstäder och tillväxtregioner. Regeringen bör återkomma till riksdagen med åtgärder som förbättrar förutsättningar för bostadsbyggande i hela landet.

Stockholm den 1 oktober 2013

Tomas Eneroth (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)