Bostadspolitik

Motion 2013/14:C357 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostadspolitik.

Motivering

För Socialdemokraterna är bostaden en social rättighet. Alla ska ha möjlighet att leva i en bra bostad till rimlig kostnad. Alla bostadsområden ska vara attraktiva att bo i. Bostadspolitiken är därför grundläggande för att utjämna klyftor och skapa fler jobb.

Trots en stor bostadsbrist i landet har bostadsbyggandet kraftigt minskat de senaste åren. Särskilt yngre hushåll och studerande har svårt att hitta en bostad i tillväxtregionerna som Halland, där arbetskraften är efterfrågad.

För att stimulera nyproduktion borde en byggbonus införas för byggande av studentbostäder och smålägenheter. För att snabba på handläggningen av planprocessen borde plan- och bygglagen förändras. Dessa åtgärder skulle gynna framför allt unga och göra det möjligt för dem att skaffa sin första bostad.

En fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för ekonomin, för fler jobb och för rörligheten på arbetsmarknaden. En bristande bostadspolitik hindrar människor att flytta för att pröva ett nytt arbete eller påbörja en utbildning.

Bostadspolitiken ska också bidra aktivt till klimatomställningen. Ett verksamt sätt att åstadkomma detta vore att inrätta ett miljöprogram för miljonprogrammet, med kreditgarantier för renovering av hyresfastigheter från rekordåren. Så många som omkring 650 000 lägenheter i miljonprogrammen är idag i behov av renovering. Där skulle investeringar i upprustning vara samhällsekonomiskt lönsamma.

De allmännyttiga bostadsbolagen är ett av de viktigaste verktygen för att klara efterfrågan på bostäder. Därför är det viktigt att värna och utveckla allmännyttan för att bättre kunna möta boendes, bostadssökandes och samhällets krav.

Människors möjlighet att själva välja hur de vill bo ska stärkas. Bostadspolitiken är därför också viktig för att aktivt bekämpa klyftor och segregation. Sverige behöver fler bostadsområden med blandade boende- och upplåtelseformer. Därför är det viktigt att alla nivåer i samhället gemensamt strävar efter en sådan utveckling.

Stockholm den 27 september 2013

Adnan Dibrani (S)

Hans Hoff (S)

Jennie Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)