Branschintyg för kunskap i livsmedelshantering

Motion 2000/01:MJ543 av Agneta Lundberg m.fl. (s)

av Agneta Lundberg m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om krav på branschintyg vad gäller erforderliga kunskaper när det
gäller grundläggande regler för livsmedelshantering och
livsmedelslagstiftning.
Motivering
Idag ställs inga formella krav på kunskap om grundläggande
regler inom livsmedelslagstiftningen på personer som skall
starta en krog, en pizzeria, ett gatukök, sälja lagad mat i en
livsmedelsaffär, bensinstation eller liknande. Man skall
förvisso till någon grad kunna laga mat, om man startar en
krog, men det brister i förvånansvärt hög grad i den praktiska
handteringen.
Resultatet av detta är ca 300 000 fall av matförgiftning per år. Rapporter
från hälsovårdsmyndigheter pekar på att många näringsidkare tycks sakna
kunskaper i grundläggande livsmedelslagstiftning. Denna innefattar bland
annat hygien, städrutiner, temperaturtagning, rutiner vid avsvalning av lagad
mat och mycket annat. Bristerna därvidlag gäller i stort och innefattar även
livsmedelsaffärer som allt oftare även saluför mat lagad i butiken. Även om
många affärer sköter sig exemplariskt, kommer alltför ofta anmärkningar på
lagad mat som står på avsvalning i rumstemperatur eller att fortfarande varm
inplastad mat läggs bland kylda varor i butiken. Det är inte heller ovanligt
med transporter av djupfrysta livsmedel i bilar som saknar tillfredsställande
kylmöjligheter och där inga prov tas på temperaturen vid leverans.
Den här typen av exempel kan mångfaldigas, men syftet med denna
motion är att belysa behovet av olika typer av utbildning vid
livsmedelshantering. När en krogägare ansöker om tillstånd att servera
alkohol fordras av personen tvåårig branschvana eller svensk restaurangskola
samt en utbildning i alkohollagstiftning. I den utbildningen avläggs skriftligt
prov och först därefter får man tillstånd att servera alkohol. Men för att
starta
en verksamhet där man handhar livsmedel, lagar och säljer dem till
allmänheten krävs det alltså inte idag någon formell utbildning. En ordentligt
höjning av kompetensen inom livsmedelshantering är nödvändig eftersom
antalet ställen med lagad mat ökar kraftigt. Det är angeläget att ställa krav på
grundläggande kunskaper inom livsmedelshantering och
livsmedelslagstiftning när man startar en krog. Därför bör detta krav införas i
form av t.ex. ett branschintyg som visar att man har erforderliga kunskaper
inom detta område.

Stockholm den 4 oktober 2000
Agneta Lundberg (s)
Susanne Eberstein (s)
Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)
Göran Norlander (s)
Hans Stenberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)