Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund

Motion 2011/12:A316 av Désirée Pethrus (KD)

av Désirée Pethrus (KD)
KD671

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Motivering

Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft. Tidigare var den svenska lagstiftningen mot diskriminering uppdelad på flera lagar och skyddet mot diskriminering var olika långtgående beroende på vilken diskrimineringsgrund det handlade om.

Den nya lagen ska motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Trots att funktionsnedsättning, som 1,8 miljoner människor i Sverige lever med, är en av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagstiftningen, går det fortfarande att med bristande tillgänglighet utestänga personer med funktionsnedsättning från olika samhällsområden. Ett exempel är att flera vallokaler i senaste valet inte var tillgängliga för rullstolsburna personer. Att rösta, gå på teater, konsert eller besöka en restaurang ska inte hindras av att man har en funktionsnedsättning.

En statlig utredning har presenterat ett förslag om att bristande tillgänglighet ska ses som en form av diskriminering. Det innebär att om någon missgynnas genom annan parts underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet, så ska denna part kunna dömas för diskriminering. Personer med funktionsnedsättning ska i alla situationer där det är rimligt och skäligt komma i en jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning. Utredaren föreslog att diskrimineringsförbudet ska gälla för alla de samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag.

Det är viktigt att vi i så stor utsträckning som möjligt har ett samhälle som är inkluderande och öppet. Tillgänglighet handlar om mer än de rent fysiska möjligheterna att ta sig fram. Det handlar också om information och om värdigt bemötande. Bristande tillgänglighet borde därför ses som diskriminering av personer med funktionsnedsättning i den svenska diskrimineringslagstiftningen. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 23 september 2011

Désirée Pethrus (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)