Bromma flygplats

Motion 2003/04:T556 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att skyndsamt förbereda en avveckling av flygverk­samheten vid Bromma flygplats.

Motivering

Bromma flygplats är en enda lång, bullring historia. Det är närmare 60 år sedan de första klagomålen om buller och miljöproblem från de kringboende uppmärksammades.

Att Bromma som flygplats är förhållandevis liten innebär inte att den verksamhet som sker på Bromma idag är betydelselös. Stockholm behöver flyget men flygplats i Bromma är olämpligt, vilket konstaterades redan 1945!

Kommunikationerna mellan Bromma och Stockholm är dessutom undermåliga och klarar inte ens den trafiksituation som råder idag. Köerna är långa. Det tar dessutom ofta längre tid att åka med såväl kollektiva färdmedel som bil från Bromma till Stockholms city än det tar att åka med Arlanda Express från Arlanda till Stockholms Central.

Luftfartsverket och Stockholms stad har undertecknat avtal beträffande Bromma flygplats som går ut år 2011 vilket måste innebära det definitiva slut­datumet för Bromma som flygplats. Det är nödvändigt att regeringen före det datumet ger Luftfartsverket direktiv om hur arbetet med frågan om en ersättningsflygplats ska se ut. Eftersom den framtida strukturen för flygverksamheten i Stockholm är komplex är det nödvändigt att skyndsamt föra in frågan om Brommas ersättning i ett resonemang om hela regionens framtida utveckling.

Regeringen lämnade i uppdrag åt Stockholmsberedningen år 2000 att lämna förslag på insatser som förbättrar transportsystemet i Stockholms län och Mälardalen, övriga landet samt internationellt. Denna kommitté ska redovisa sitt arbete i december 2003. De förslag som kommer att redovisas angående Bromma flygplats nedläggning måste omsättas i konkret arbetet omgående. Avvecklingsarbetet har börjat i liten skala, och enligt ett avtal från 2002 mellan Stockholms kommun och Luftfartsverket kommer antalet landningar för allmänflyget att begränsas från omkring 23 000 landningar per år till 15 000 per år. Men detta är inte tillräckligt för att få en hållbar avveckling av Bromma flygplats till år 2011.

Utöver säkerhets- och miljöargument finns det andra skäl som talar för en skyndsam avveckling av Bromma flygplats. Eftersom marken ligger så cen­tralt och mitt i redan bebyggt område vore den idealisk som bostadsbebyggelse. Och att Stockholm är i stort behov av mark för bostäder torde väl vara ett väl så viktigt argument.

Stockholm den 1 oktober 2003

Sylvia Lindgren (s)

Anders Ygeman (s)

Christina Axelsson (s)

Maria Hassan (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)