Bröstcancer

Motion 2004/05:So374 av Annelie Enochson (kd)

av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utbyggd mammografi i enlighet med bröstcancerresolutionens kvalitetsstandarder och socialstyrelsens rekommendationer.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om varje kvinnas rätt till behandling vid en bröstmottagning med interdisciplinärt läkarlag enligt resolutionens kvalitetskrav.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bröstrekonstruktion och rehabilitering.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat statligt ansvarstagande för cancerforskning och upprättande av en nationell cancerplan.

Motivering

Var 6:e timme dör en kvinna i Sverige och var 6:e minut en kvinna i Europa av bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken i åldern 35-55 år inom EU och den vanligaste cancerformen hos kvinnor.

Den bröstcancerresolution som antogs av Europaparlamentet i juni 2003 (2002/2279 (INI) skall genomföras också i Sverige. Även om Sverige jämförelsevis har en god och tillgänglig bröstcancervård finns mer att göra.

Oktober är internationell bröstcancermånad med syftet att öka medvetenheten och kunskapen om bröstcancer. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation har utlyst 1 oktober till Nationell Bröstcancerdag. Mycket har gjorts i Sverige men det behövs mycket mer för att få ned dödstalet för denna kvinnosjukdom.

Utbyggd mammografi enligt bröstcancerresolutionens kvalitetsstandarder och Socialstyrelsens rekommendationer

Som kvalitetsstandard anger resolutionen att resultatet av varje mammografiundersökning skall bedömas av två radiologer som är oberoende av varandra och som var och en gör minst 5.000 läkarutlåtanden om mammografiundersökningar per år. Socialstyrelsen rekommenderar hälsoundersökning med mammografi för kvinnor i åldern 40-74 år. För att minska strålningen vid mammografi bör man vid upphandling av ny utrustning satsa på digital mammografi.

Varje kvinnas rätt till behandling vid en bröstmottagning med interdisciplinärt läkarlag enligt resolutionens kvalitetskrav

Som kvalitetsstandard anger resolutionen att varje enskild bröstmottagning årligen skall operera minst 150 förstagångsdiagnosticerade bröstcancerfall. Behandlingen skall utföras av ett interdisciplinärt läkarlag där det ingår bröstkirurg, radiolog, onkolog, patolog och sjuksköterskor med bröstsjukdomar som specialitet.

Bröstrekonstruktion och rehabilitering

Alla kvinnor ska ha rätt att i medicinskt motiverade fall erbjudas operation med bibehållet bröst samt att bröstet så lång som möjligt rekonstrueras med hjälp av den egna vävnaden liksom ha rätt till rehabilitering enligt resolutionens krav.

Ökat statligt ansvarstagande för cancerforskning och upprättande av en nationell cancerplan

Resolutionen uppmanar medlemsländerna att förbättra samordningen av den nationella och den europeiska cancerforskningen. Idag finansieras svensk cancerforskning till ca 90 % av insamlade medel. Ett sådant finansieringssätt försvårar samordning med andra länders forskning. År 2004 drabbas var tredje svensk av cancer under sin livstid. Den siffran beräknas öka till varannan svensk år 2020. En nationell cancerplan blir en nödvändighet för att hantera hälsoproblem av dessa dimensioner. Bröstcancerresolutionen uppmanar alla medlemsländer att följa WHO:s rekommendationer att upprätta nationella cancerplaner.

Stockholm den 30 september 2004

Annelie Enochson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (4)