Brottsförebyggande arbete

Motion 1998/99:Ju217 av Raimo Pärssinen (s)

av Raimo Pärssinen (s)
Efter Kommittén för Brottsförebyggande Arbetets (KBA)
implementering av det nationella brottsförebyggande
programmet "Allas vårt ansvar" har många kommuner
inrättat eller påbörjat arbetet med att bilda
brottsförebyggande råd. Lösningarna är mångskiftande och
ambitionerna vällovliga. Detta är ett prioriterat område även
från polismyndighetens sida.
Trots det finns det brister i hanteringen från polismyndighetens sida.
Fastän man har genomfört relevanta utbildningar åt kommunerna avdelar
man inte resurser från den lokala polisorganisationen för att svara upp mot
den kommunala insatsen. Fortfarande värderas förebyggande arbete alldeles
för lågt inom den operativa lokala polisen, tyvärr.
Många kommuner har i dag väldigt ansträngd ekonomi men ändå skapar
man nya tjänster eftersom vinsterna med fungerande lokala BRÅ:n är
övertygande. Men ofta tappar man både fart och kraft för att polisen inte
möter upp med sin organisation för att tillsammans med kommunen arbeta
konkret med dessa frågor. Skall polismyndigheten vara trovärdig och leva
upp till "Allas vårt ansvar" måste man möta de kommuner som aktivt vill
arbeta brottsförebyggande med avdelade resurser.
Rikspolisstyrelsen bör ges i uppdrag att redovisa polismyndighetens
åtgärder i arbetet med lokala brottsförebyggande råd.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om brottsförebyggande arbete.

Stockholm den 27 oktober 1998
Raimo Pärssinen (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)