Brutet räkenskapsår

Motion 1993/94:Sk311 av Birger Andersson och Stina Gustavsson (c)

av Birger Andersson och Stina Gustavsson (c)
I samband med skattereformen gjordes ändringar i 12 §
i bokföringslagen (1976:25). Ändringarna innebar bl.a. att
för enskilda näringsidkare togs möjligheten att tillämpa
brutet räkenskapsår bort. Även för handelsbolag försvann
i viss utsträckning denna möjlighet. Ett mycket stort antal
enskilda näringsidkare anlitar revisions- och
redovisningsbyråer för konsulttjänster inom redovisning,
för skattefrågor och för hjälp vid deklarationer. Eftersom
många näringsidkare hade kalenderåret som räkenskapsår
redan före skattereformens ikraftträdande, hade
redovisningsbyråerna en mycket stark arbetsanhopning
under några månader.
Genom beslutet i skattereformen att alla enskilda
näringsidkare skulle övergå till räkenskapsår
sammanfallande med kalenderår, förvärrades mycket
allvarligt en redan svår situation med mycket stark
arbetsanhopning under några vårmånader.
Utöver ovan angivna skäl med stark arbetsanhopning,
finns det ytterligare skäl som kan anföras från de enskilda
näringsidkarna såsom verksamhetens art, säsong m.fl. för
möjligheten att tillämpa brutet räkenskapsår. Enligt vår
mening bör en undersökning omedelbart genomföras, för
att noggrant kartlägga de problem, som uppkommit i och
med att möjligheten försvann att tillämpa brutet
räkenskapsår.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om brutet räkenskapsår.

Stockholm den 18 januari 1994

Birger Andersson (c)

Stina Gustavsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)