Burhållning av pälsdjur

Motion 1998/99:MJ511 av Jonas Ringqvist (v)

av Jonas Ringqvist (v)
Djurskyddslagens 4 § slår fast att djur i fångenskap har rätt till en god
djurmiljö och att de skall ha möjlighet att bete sig naturligt.
Förhållandena på pälsfarmerna omöjliggör ett naturligt beteende hos
djuren och det är uppenbart att burar inte är en god djurmiljö för vilda
djur. Det finns bara ett sätt att förändra detta och det är att förbjuda
burhållning av pälsdjur.
Det finns i dag inga andra fungerande sätt att hålla pälsdjur än i bur. Detta
får dock inte ses som ett argument för fortsatt burhållning. Burhållning av
pälsdjur innebär ett lidande för djuren som strider mot djurskyddslagen.
Pälsdjursuppfödningen är som helhet en liten näringsgren, även om den har
en viss regional betydelse. Därför bör också staten ta ett ansvar för att ge
stöd
till de pälsdjursfarmare som tvingas avveckla sin verksamhet att finna andra
försörjningsmöjligheter.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med ett förslag om
lagstiftning mot burhållning av pälsdjur,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om stöd till pälsdjursfarmare att finna alternativa försörjnings-
möjligheter.

Stockholm den 24 oktober 1998
Jonas Ringqvist (v)
Maggi Mikaelsson (v)

Kjell-Erik Karlsson (v)

Owe Hellberg (v)

Sten Lundström (v)

Karin Svensson Smith (v)

Lennart Värmby (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (4)